Toelichting stelling

De bijdragen van plan! zijn gebaseerd op ‘gezond verstand’, de menselijke maat, feiten en uitvoerbaarheid. We richten ons op de inhoud, gaan voor resultaat en luisteren naar wat jij als inwoner daadwerkelijk wil. Zo maken we samen met jou ‘ons plan’. Om deze reden heeft plan! geen vooraf dichtgetimmerd programma voor de verkiezingen op 14,15 en 16 maart . Dat past niet bij de continue inbreng van onze achterban. Wel zijn er een aantal aandachtspunten die we samen met onze achterban en inwoners van Helmond willen vaststellen. We nodigen je uit om jouw mening of een aanvulling te geven op onze aandachtspunten in ‘ons plan!

2. Gezond leven en zorg op maat

Alle inwoners moeten de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ook als zij geen hulp van familie, vrienden of buurtgenoten kunnen krijgen. Mensen blijven immers langer zelfredzaam als zij toegang hebben tot vroegtijdige en laagdrempelige zorg.

Sport- en recreatiemogelijkheden in de wijk
Als we aan onze gezondheid werken, verkleinen we onze zorgbehoefte. Plan! wil het voor inwoners daarom gemakkelijker maken om aan hun gezondheid te werken. Goede en voor iedereen toegankelijke mogelijkheden voor sport en recreatie zijn hiervoor onmisbaar. In elke wijk.

Kaders voor particuliere bedrijven
Het verlenen van zorg gebeurt voor een groot deel door particuliere bedrijven. Wij vinden het een vereiste dat zij dit doen vanuit de belangen van de cliënt, op basis van kwaliteit en resultaat. Om dit te waarborgen, wil plan! meer controle op particuliere zorgverleners.

Specifieke aandachtspunten
Op het gebied van zorg en ondersteuning heeft plan! drie specifieke aandachtspunten:

  1. Verplicht eigen risico zorgverzekering: Op dit moment kunnen inwoners met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen een korting krijgen op de premie van de aanvullende zorgverzekering.  De verplichte basisverzekering dekt echter de kosten voor medisch noodzakelijk zorg.  De overheid bepaalt dat iedereen een wettelijk verplicht eigen risico heeft van €385 per jaar voor deze basisverzekering. plan! wil in plaats van een korting op de aanvullende verzekering, een vergoeding voor het verplichte eigen risico in de basisverzekering zodat medisch noodzakelijke zorg niet omwille van het eigen risico vermeden hoeft te worden.
  2. Huishoudelijke ondersteuning: Iedereen moet aanspraak kunnen maken op huishoudelijke ondersteuning. Hoeveel ondersteuning iemand krijgt, hangt af van de persoonlijke situatie. Om dit betaalbaar te houden, willen wij dat de cliënt een eigen bijdrage naar draagkracht gaat betalen.
  3. Verbeteren van de jeugdzorg: De wachtlijsten zijn wat ons betreft onaanvaardbaar. Dit vraagt om een andere aanpak. Wij willen dat er duidelijke keuzes gemaakt worden wat er nog onder jeugdzorg valt. Daarnaast moet er beter gekeken worden naar wat echt werkt. plan! wil dat de gemeente op deze punten een duidelijke regierol neemt waarbij strenger op kwaliteit, kostenbeheersing en resultaat gestuurd wordt.