Toelichting stelling

De bijdragen van plan! zijn gebaseerd op ‘gezond verstand’, de menselijke maat, feiten en uitvoerbaarheid. We richten ons op de inhoud, gaan voor resultaat en luisteren naar wat jij als inwoner daadwerkelijk wil. Zo maken we samen met jou ‘ons plan’. Om deze reden heeft plan! geen vooraf dichtgetimmerd programma voor de verkiezingen op 14,15 en 16 maart . Dat past niet bij de continue inbreng van onze achterban. Wel zijn er een aantal aandachtspunten die we samen met onze achterban en inwoners van Helmond willen vaststellen. We nodigen je uit om jouw mening of een aanvulling te geven op onze aandachtspunten in ‘ons plan!’

1. Veiligheid en handhaving

Of je je veilig voelt of niet, hangt grotendeels af van je directe omgeving. Criminaliteit in je wijk, onveilige verkeerssituaties, huiselijk geweld, drugsgebruik, burenoverlast. Handhaving is belangrijk maar lost de oorzaak van onveiligheid vaak niet op. Het voorkomen dat onveilige situaties kunnen ontstaan – ofwel, preventie – krijgt bij plan! de hoogste prioriteit. Aandacht voor leefbaarheid en sociale cohesie Om de veiligheid te verbeteren, is er meer aandacht voor leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk nodig. Wijkgebouwen moeten beschikbaar zijn voor allerlei activiteiten en het verenigingsleven moet meer ondersteund worden. Preventie door bewoners zelf We realiseren ons goed dat de veiligheidsproblematiek in elke wijk anders is. Daarom wil plan! dat wijkbewoners alle ruimte krijgen om samen met de wijkagent een preventieagenda op te stellen. En dat zij handvatten krijgen om onveilige situaties te voorkomen. Het moet duidelijk zijn wat wel en niet mag. En mensen moeten weten wat zij zelf kunnen doen om onveilige situaties te voorkomen. Meer BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) per wijk Toezicht en handhaving is de verantwoordelijkheid van de overheid. De wijkagent en BOA’s spelen daarbij een belangrijke rol in de wijk. plan! ziet graag meer BOA’s per wijk en een ‘no nonsens’ handhavingsbeleid. Dat betekent duidelijke regels en consequente handhaving. Volksraadpleging over belangrijke thema’s Over onderwerpen zoals meer coffeeshops of een vuurwerkverbod wil plan! samen met de inwoners beslissen. Zolang er in Helmond geen volksraadpleging plaatsvindt, wil plan! het landelijke beleid volgen en geen extra/eigen maatregelen treffen