fbpx

Ons plan!

Ons plan!

Download hier ons plan!

Wij zijn plan! Een lokale politieke partij door Helmonders en voor Helmonders. Wij willen, in samenspraak met andere partijen, zaken voor elkaar krijgen. Voor jou, onze stad en regio. Hoe we dat doen? Door politiek te bedrijven die steunt op drie pijlers: dienstbaar, tastbaar, haalbaar.

Dienstbaar, hoe dan?
plan! stelt: de agenda van de straat, op tafel in de raad. De raad moet letterlijk de wijken in om te horen wat er speelt. Commissies zouden daarom door het jaar heen in de verschillende wijkhuizen kunnen vergaderen en de wijkbewoners daarbij gelegenheid moeten bieden om in te spreken.
Zelf zetten we eenmaal per maand een vrijwilliger in het zonnetje door haar en/of hem te verrassen met een bos bloemen. Kijk maar eens bij vrijwilligers.
Daarnaast hebben wij in het voorjaar van 2016 als eerste en enige politieke partij een volledig uitgewerkte visie op het centrum gepresenteerd. Lees er alles over bij Centrum-plan.
Zo proberen we, naast onze dagelijkse politieke werkzaamheden, op onze manier dienstbaar te zijn aan de inwoners van onze stad.

Tastbare politiek
In ons verkiezingsprogramma tref je voornamelijk concrete plannen aan, zo weet je precies waar je op stemt. Wij noemen dat tastbare politiek.

Haalbaar (en betaalbaar)
Kies je voor plan! Dan kies je voor haalbare (en betaalbare) voorstellen die jou, onze stad en onze regio verder helpen.

Waar kies je voor met plan!?
Hieronder lees je waar wij voor staan en wat we voor Helmond willen realiseren de komende jaren. Natuurlijk doen we dit in samenspraak met andere partijen. Zo werkt dat gelukkig in onze democratie. En zó werkt dat gelukkig ook in Helmond!

Centrum
* plan! kiest voor één grote, betaalbare kermis en wel in de zomer
* plan! gaat voor blijvend gratis gebruik van fietsenstallingen (NS station/centrum)
* plan! zorgt voor uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen bij fietsenstallingen

Cultuur
* plan! kiest ervoor om te investeren in cultuur
* plan! wil werken met een garantiestelling bij evenementen
* plan! kiest voor het vieren van onze vrijheid met een passend vrijheidsfestival in september
* plan! pleit voor een jaarlijks terugkerend winterfestijn op de Markt
* plan! wil zich sterk maken voor een frisfeest voor de jeugd tijdens carnaval 

Duurzaamheid/Milieu
* plan! pleit voor een onderzoek naar de mogelijkheden hoe voor elke inwoner ‘nul op de meter’ te bereiken is
* plan! wil dat op alle scholen, wijkhuizen en speeltuinen het afval wordt gescheiden
* plan! is voorstander van het aanleggen van toekomstbestendig snel internet

 Gemeenteraad
* plan! wil met alle partijen een raadsakkoord sluiten over een aantal belangrijke kwesties die spelen in onze stad zoals: werkgelegenheid, mobiliteit, duurzaamheid en onderwijs
* plan! is voorstander van een permanente jeugdgemeenteraad die de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies dient 

Groenvoorziening
* plan! wil de huidige hoeveelheid groen behouden
* plan! stelt dat het huidige onderhoudsniveau drastisch omhoog moet; motie daarvoor ingediend tijdens Begroting 2018

Integratie
* plan! wil dat gemeente en bedrijfsleven gezamenlijk een plan van aanpak opstellen en uitvoeren als het gaat om taallessen Nederlands voor arbeidsmigranten waarbij de kosten mede gedragen worden door het bedrijfsleven
* plan! wil samen met partners een Helmonds Deltaplan opstellen voor statushouders waarbij zij vanaf dag 1 ondergedompeld worden in een mix van taallessen Nederlands, opleiding en/of vrijwilligerswerk als vorm van tegenprestatie

Medezeggenschap
* plan! wil een jaarlijks budget van 100.000 euro voor elke wijk voor de komende periode van 4 jaar; wijkbewoners beslissen zelf hoe dit bedrag besteed wordt
* plan! is voor de mogelijkheid van een raadgevend referendum bij kwesties met grote maatschappelijke gevolgen

Onderwijs
* plan! wil het aanstellen van vakleerkrachten (bewegingsonderwijs, muziek en handvaardigheid) binnen het basisonderwijs stimuleren
* plan! is voor behoud van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs
* plan! is voorstander van het instellen van een werkgroep die zich bezighoudt met een optimale afstemming tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven op lokaal en regionaal niveau; in de werkgroep zitten vertegenwoordigers uit het onderwijs, bedrijfsleven en gemeente

 Parkeren
* plan! zet zich 100% in voor een lager dagtarief
* plan! is voor afschaffing van het betalen van parkeergeld ná winkelsluitingstijd

Regio
* plan! is van mening dat Helmond haar unieke brugfunctie tussen enerzijds de Peelgemeenten en anderzijds Eindhoven dient te behouden en zet vol in op samenwerking binnen de regio in plaats van grootschalige herindeling
* plan! streeft een nauwe samenwerking na met Eindhoven in het kader van de Dutch Design Week (DDW) met nadrukkelijke accenten op automotive en food

 Sport en recreatie
* plan! maakt zich sterk voor een sportcampus op de Braak; gerealiseerd
* plan! wil een 2 baden-zwembad realiseren op sportcampus de Braak (anders is plan! voorstander van een grondige renovatie van het huidige zwembad)
* plan! wil linksom of rechtsom het jaarlijkse Sportgala in ere herstellen onder het motto ‘Helmond kan en doet het zelf!’
* plan! wil in de breedte het bewegen stimuleren waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande en nieuwe manieren van aanbieden

Veiligheid
* plan! wil een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) in elke wijk
* plan! wenst geen uitbreiding van het aantal coffeeshops
* plan! wil het aantal in te zetten mobiele camera’s opschalen
* plan! is voorstander van rode fietspaden; overal in Helmond

Wonen/Werk/Economie
* plan! heeft een duidelijk centrumplan waarin plaats is voor wonen, winkelen en recreëren
* plan! kiest voor omleiden én verbreden van de N279
* plan! is voorstander van het beschikbaar hebben en houden van bedrijventerreinen om aan de eventuele behoefte vanuit het bedrijfsleven te voorzien waarbij de gemeente een proactieve rol speelt
* plan! wil leegstaande gebouwen ombouwen naar andere bestemmingen zoals studentenwoningen
* plan! is voorstander van het instellen van een aantoonbaar actieve zoekperiode naar werk (solliciteren) van twee weken voordat iemand in aanmerking komt voor een uitkering; deze regeling geldt voor uitkeringsgerechtigden tot 60 jaar

Zorg
* plan!
is van mening dat we de komende 4 jaar m.b.t. maatregelen op sociaal gebied vol in moeten zetten op 100% bereikdichtheid ofwel iedereen die recht heeft op een bepaalde regeling wordt ook bereikt
* plan! wil extra begeleiding voor jeugdige overlastgevers
* plan! wenst geen uitbreiding van het aantal speelautomatenhallen
* plan! wil dat de gemeente de regie in handen neemt bij de schuldhulpverlening
* plan! kiest voor optimale ondersteuning voor ouderen om verantwoord zelfstandig te kunnen blijven wonen

Passen onze plannen bij jouw ideeën over Helmond? Sluit je dan aan bij plan!

Klik hier om met ons in contact te komen

JOUW STEM, ONS PLAN!