Bijdrage plan! 12-10-2016 : Zwembadvoorziening Helmond

Voorzitter,

Allereerst willen wij het college, in casu de betrokken wethouder, danken voor de uitputtende informatie ter voorbereiding op dit agendapunt. plan! heeft dat als zéér prettig ervaren. Voor de communicatie tot nu toe rondom dit dossier niets dan lof van onze kant!

In de Kadernotitie toekomst zwemvoorziening Helmond wordt bij ‘Landelijke trends en ontwikkelingen zwembadsector’ gewag gemaakt van het feit dat 94% van de personen van 11-80 jaar vindt dat een zwembad een basisvoorziening zou moeten zijn in een gemeente! Onze partij is het daar volledig mee eens en dus is het tijd om nu doortastend te werk te gaan.

Voorzitter, in zowel de Kadernotitie als het voorgenomen Raadsvoorstel 74 passeren 7 kaders de revue. plan! wil met name bij punt 2 en 5 waar het gaat over de ontwikkel-locaties en meerwaarde voor de stad als weegcomponent een opmerking plaatsen waarbij we punt 2 en 5 als één benaderen.
Volgende week komt in deze Cie de stand van zaken aan de orde als het gaat om de toekomst van sportcampus De Braak. Op 28 januari van dit jaar schrijven VV Helmondia, VV Mulo, BVO Helmond Sport en de Stichting Belangen Helmond Sport in dit kader dat, en ik citeer voorzitter, samenwerking en/of deling van faciliteiten met andere belangrijke beeldbepalers op De Braak zoals OMO Scholengroep Helmond en een sporthal/zwembad, wordt gezien als versterking.
In de voorliggende Kadernotitie van het college kunnen we inderdaad lezen dat voor de ontwikkeling van sportpark De Braak naar een ‘sport- en (be)leefcampus’ een zwemvoorziening inderdaad van duidelijke meerwaarde is voor het hele concept (onderwijs, gezondheid, breedte- en topsport) en ruimtelijk inpasbaar.
Inmiddels is gebleken dat ‘sport- en (be)leefcampus De Braak’ gelukkig niet is blijven steken in de droomfase gelet op het onlangs verspreide Raadsvoorstel 87 en, wat wij
plan A zouden willen noemen, realiteit blijkt te worden. Prachtig! Dan kan o.i. plan B daarbij aansluiten nl. een zwemvoorziening op De Braak! In een eerder stadium en wel op 26 januari 2016 hebben wij, net als een aantal andere partijen, reeds sterk aangedrongen op deze mogelijkheid. Indien de keuze in dezen valt op De Braak dan is 1+1 zeker 3!

Tot slot, voorzitter, wijzen we in dit kader graag nog op het volgende. In de ‘Marktconsultatie zwembad Helmond’ wordt o.a. de vereiste ingebruiknametermijn als kritische factor benoemd. Aan deze termijn, 01-01-2018, kan maar één locatie voldoen nl. Suytkade. Echter wordt door Hospitality Consultants gesteld dat er tenminste een drietal goede redenen is om een aanbestedingsprocedure met meer dan één serieuze gegadigde te doorlopen. De gemeente Helmond wordt dan ook aanbevolen om bij nieuwbouw de ingebruiknametermijn te heroverwegen. Wij gaan er vanuit dat deze aanbeveling is overgenomen aangezien alle drie locatiemogelijkheden in de Kadernotitie worden genoemd daar anders door dit college wel erg opvallend zou worden gestuurd op slechts één locatie/gegadigde nl. Suytkade. We horen graag of het college inderdaad de ingebruiknametermijn heeft aangepast conform de aanbeveling van Hospitality Consultants.

Voorzitter, tot zover in eerste instantie.