Vragen aan college: Onterechte verkeersboetes scanauto’s

Geacht college,

Op 18 november heeft Helder Helmond vragen gesteld over de parkeerboetes die ontvangen worden door de inzet van scanauto’s. Helaas hebben we nog geen antwoorden van u mogen ontvangen.

Wij hebben aanvullende vragen die we willen inleiden middels een praktijkvoorbeeld dat bij ons ingebracht door een inwoner van Aarle-Rixtel die elke week boodschappen in Helmond komt doen.

Betreffende persoon ontving in een oktober jl. een parkeerboete wegens vermeend niet betalen van parkeer leges op een plaats waar dit verplicht is in Helmond. Zij had gebruik gemaakt van het zogenaamde “gepast betalen”. Bij controle op de website van “gepast betalen” zag zij dat ze  weldegelijk in- en uitgecheckt had. Zij heeft hiervan een print screen gemaakt en samen met een print screen van het afgeschreven bedrag van haar bankrekening voorgelegd aan de betreffende gemeente-afdeling. Het antwoord was dat zij de boete toch moest betalen en vervolgens bezwaar kon aantekenen. Dit gedaan hebbende in november, ontving zij geen ontvangstbevestiging van dit bezwaar. Na ettelijke malen hierover gebeld te hebben, waarbij het excuus was de lastige implementatie in een nieuw systeem, kreeg zij uiteindelijk op 30 december jl. een ontvangstbevestiging ; hierbij gaf de afdeling Financieel beheer en Belastingen meteen aan  gebruik te maken van het recht van verdaging van 6 weken waardoor de beslissing niet eerder valt dan op 12 februari 2021!

  1. Zijn de problemen met de scanauto’s op dit moment volledig verholpen?
  2. Hoeveel van dit soort casuïstieken zijn inmiddels bij u bekend?
  3. Bent u het met ons eens dat geschetst proces geen recht doet aan mensen die voldoen aan hun verplichtingen en onterecht een boete opgelegd krijgen?
  4. Wat is de reden dat de beslissing op het bezwaarschrift zomaar met 6 weken verdaagd wordt?
  5. Waarom kiest u er niet voor om, bij overtuigend bewijs van betaling, de opgelegde boete teniet te doen?
  6. In navolging van vraag 5: bent u bereid de gedupeerden per ommegaande de onterecht opgelegde- én door hen betaalde boete te restitueren?
  7. Vindt u ook niet dat het, anno 2021, passend zou zijn om alle gedupeerden namens gemeente Helmond een excuus aan te bieden vergezeld van een kleine attentie?

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

met vriendelijke groet,

Fractie plan!