Bijdrage plan! 18-10-2016 : Vernieuwing sportpark De Braak tot sport- en (be)leefcampus De Braak

Voorzitter,

Onze partij heeft kennis genomen van Raadsvoorstel 87 inzake Vernieuwen van De Braak tot sport- en (be)leefcampus De Braak met onderwijs, zorg en breedte- en topsport.

In Raadsbesluit 87 wordt gewag gemaakt van een zestal beslispunten welke in Raadsvoorstel 87 uitgebreid worden toegelicht. Met name m.b.t. de beslispunten 4 en 6 hebben wij vragen ter verduidelijking, want bij nadere bestudering van het rapport van The Stadium Consultancy (in het vervolg ‘het rapport’ te noemen) en Raadsvoorstel- en besluit 87 raken we soms figuurlijk de weg kwijt. Gezien de beoogde investering van de zijde van de Gemeente wil plan! toch wel zeker weten dat ze op de goede weg zit!

Voorzitter, hardop denkend zullen we een aantal deelonderwerpen de revue laten passeren waarbij de nodige vragen boven komen drijven. Vragen, voorzitter, gericht aan het college teneinde meer vat te krijgen op de materie.

Laten we allereerst eens kijken naar de positie van de Stichting Beheer Helmond Sport. We kunnen, denken wij, stellen dat de financiële situatie van SBHS allesbehalve rooskleurig is. Navraag leert ons dat als we de beoogde nieuwe lening van 650.000 euro optellen bij datgene wat nog aan leningen en hypotheken uitstaat bij de gemeente of waarvoor de gemeente borg staat we komen aan een bedrag van ruim 1.750.000 euro. Wij lezen uit de toelichting van Raadsvoorstel 87 en zien dat bevestigd in Raadsbesluit 87 dat de mogelijkheid bestaat dat de gemeente het nieuwe stadion koopt van SBHS tegen een bedrag dat niet hoger is dan de leningen die op het stadion rusten. Wat wordt dan, voorzitter, in dit verband verstaan onder ‘financiële sanering SBHS’ (Raadsvoorstel 87; blz 3; 4de alinea)? Wordt hier de suggestie gewekt dat koop door de Gemeente daadwerkelijk plaats zal vinden?
Eveneens in dit kader wordt er in het rapport van op pag. 37 onder 8.2 Aanbevelingen bij bolletje 9 gesproken over ‘ de juridische en financiële afwikkeling van SBHS moet worden geborgd en begroot’. Is dit hetzelfde als de ‘financiële sanering’ genoemd in Raadsvoorstel 87?
Terugkomend op de reeds genoemde lening van 650.000 euro voor alle duidelijkheid nog een opmerking van meer technische aard: de lening is bedoeld om, wederom, de liquiditeitspositie van de SBHS op te lossen en tevens een oplossing te zoeken voor de ‘onderhoudstoestand van de stichting’. Dat laatste is een wat ongelukkige woordkeuze in onze ogen. Bedoeld wordt waarschijnlijk ‘investeringen in het stadion voor de komende jaren teneinde de veiligheid te kunnen garanderen’. Wij horen graag van het college of we het bij het rechte eind hebben.

Het rapport komt met de aanbeveling om een Speciaal Project Vehikel (SPV) in het leven te roepen voor de realisatie van de MultiFunctioneleSportAccomodatie (MFSA). In het voorliggende Raadsvoorstel wordt gesproken over, en we hebben het eerder genoemd, de financiële sanering van SBHS. Dat sterkt ons in de gedachte dat het college het advies in het rapport om een SPV in het leven te roepen zal worden overgenomen. Welke partijen bemensen zo’n op te richten SPV? Gaat de huidige SBHS automatisch over in SPV? Creëren we met een SPV op termijn dan niet eenzelfde situatie als met de huidige SBHS indien, wat ook in het rapport als mogelijkheid wordt aangestipt, de SPV eigenaar blijft van het stadion? Onze partij kan in dezen in ieder geval op dit moment geen duidelijk zicht krijgen op, laten we dat gemakshalve noemen, de toekomstige constructie en de gevolgen daarvan.

Voorzitter, als laatste willen we de BVO Helmond Sport aanstippen. Het Raadsvoorstel is duidelijk: er wordt niet geïnvesteerd in betaald voetbal. Het rapport stelt: het politieke klimaat is er niet naar. In het rapport onder 6.4 Exploitatieraming Helmond Sport lezen wij het volgende: “De club betaalt momenteel echter geen rente en aflossing voor de achtergestelde leningen die uitstaan bij SBHS en de Gemeente Helmond.” Onze conclusie: de SBHS heeft leningen verstrekt en/of verstrekt ze nog aan de BVO Helmond Sport. Indien onze conclusie juist is, en we horen dat graag van het college, vraagt plan! zich af waarvoor die leningen zijn of worden gebruikt. Is de financiële situatie van de SBHS dan zodanig dat zij leningen kan verstrekken aan de BVO terwijl zij steeds weer uit financiële nood aanklopt bij de Gemeente? Wij dachten van niet! Is hier dan geen sprake van het indirect ondersteunen van een BVO met gemeenschapsgeld? Voor alle duidelijkheid, voorzitter, wij oordelen niet. Nog niet tenminste, maar op dit vlak willen wij graag volledige openheid van de kant van het college.

Nogmaals, voorzitter, plan! wil graag een zo goed mogelijk zicht op de toekomst m.b.t. de, in onze ogen, positieve ontwikkelingen op sportpark De Braak. Het te investeren bedrag vanuit de gemeenschap rechtvaardigt ook dat we precies weten waarover we praten alvorens ons uit te spreken voor een ja of nee. In onze ogen laat het Raadsvoorstel van dit moment nog te veel zaken ‘in de lucht hangen’.

Voorzitter, tot zover in eerste instantie.