Bijdrage plan! : Stad aan zet?

Publicatie ED (opinie)

Stad aan zet?

Op 7 januari jl. stelde de SP Helmond schriftelijke vragen aan het college m.b.t. de stand van zaken rondom de huisvesting van asielzoekers in de voormalige Carolusschool gelegen aan de gasthuisstraat. De spreekwoordelijke inkt was nauwelijks droog of er volgde op 12 januari jl. een uitvoerig antwoord van de zijde van het college.

Onder de noemer ‘ Dialoog met de gemeenteraad’ stelt dit college een drietal vragen aan de leden van de gemeenteraad van Helmond aangaande de koers van de gemeente inzake het huisvesten van asielzoekers:

  • Steunt uw raad het voornemen van het college om niet in te gaan op het aanbod van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) om een nieuwe schouw uit te voeren in en om de voormalige Carolusschool?
  • Steunt uw raad het voornemen van het college om proactief, met diverse partners in de stad, op zoek te gaan naar andere locaties voor noodopvang, met kleinschaligheid als uitgangspunt?
  • Steunt uw raad het voornemen van het college om de huisvesting van statushouders in 2016 en 2017 met tenminste 50% te verhogen ten opzichte van de ons opgelegde taakstelling, waarbij de uitgangspunten kleinschaligheid en duurzaamheid centraal staan én waarbij de huisvesting niet ten koste gaat van de huidige woningvoorraad voor woningzoekenden in onze gemeente?
  • Het antwoord van plan! op de eerste vraag is overduidelijk ‘ja’ mede gezien de technische en financiële problemen die dat op dit moment met zich meebrengt en door het COA zelf worden onderkend.

Voor het antwoord op de overige twee vragen moeten we terug naar de nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester, mw. Blanksma. De speerpunten voor 2016 zijn wat haar betreft zo klaar als een klontje: banen (Helmond heeft op dit moment een werkloosheidscijfer van 9%) en veiligheid (onze stad staat op plaats 18 van de 20 onveiligste steden in ons land )! Met die ambities, veel meer banen en weg uit die vermaledijde Top 20, is absoluut niets mis! Integendeel.

Naast de reeds genoemde problematieken heeft onze stad ook nog eens te maken met 11% laaggeletterdheid onder haar inwoners! Kortom, Helmond heeft meer dan genoeg om zich zorgen over te maken. En dit lijstje is echt nog lang niet volledig! Als je dan als college de ambitie uitspreekt om op dit moment proactief met partners op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om asielzoekers te huisvesten en daarbij ook nog eens de gemaakte afspraken rondom het huisvesten van statushouders voor dit en komend jaar met 50% op wil hogen (de huidige woningvoorraad wordt al voor 50% verbruikt door mensen met een rugzakje, urgenten en statushouders) dan menen wij oprecht dat er sprake zou moeten zijn van een flinke pas op de plaats. Het is als met jongleren: te veel ballen in de lucht proberen te houden leidt tot ‘ongelukken’.

Vanaf haar aantreden heeft dit college de mond vol van ‘mensen maken de stad’ en ‘in gesprek gaan met de stad’. Toegegeven op een aantal momenten ging of gaat men nog het gesprek met de inwoners van onze stad aan. Denk hierbij aan de problematiek rondom de bezuinigingen op cultureel gebied en wijkhuizen of binnenkort het stadsgesprek over het centrumperspectief. Uitstekend. De voorliggende kwestie rondom de huisvesting van asielzoekers vergt echter zeker op dit moment een aanpak die meer recht doet aan hét fundament van elke democratie: medezeggenschap van de burger en dus ook voor de inwoners van onze stad! Niet slechts als college de dialoog aangaan met de leden van de gemeenteraad, maar zeker ook met alle Helmonders in de vorm van een raadplegend referendum voorafgegaan door informatieavonden waarin zaken en feiten in alle openheid aan bod komen en vragen beantwoord worden als: wat verstaat het college onder kleinschaligheid, duurzaamheid en de verdeling van de woningvoorraad onder allerlei groeperingen enz. Wij roepen het college én de leden van de gemeenteraad dan ook op deze optie in overweging te nemen. Pas dan kan met recht gesteld worden dat in onze stad ‘de agenda van de straat, op tafel ligt in de raad’!

Namens plan!

Sacha van Lierop

Henk Klarenbeek

Henk de Leest