Raadsvergadering 26-9-2017

Stadslab
Tijdens het vragenhalfuurtje beet Lokaal Sterk zich opnieuw vast in het proces rondom de koerswijziging van het Stadslab. Zo’n 2 weken gelden heeft ook plan! tijdens een commissievergadering verhelderende en kritische vragen gesteld m.b.t. de gang van zaken. Als antwoord daarop beloofde het college in november binnen de commissie Maatschappij de kwestie nogmaals uitgebreid aan de orde te stellen. In een raadsinformatiebrief gaf het college reeds aan met name de manier van communiceren te betreuren. Onze partij staat op het standpunt dat de aangekondigde bijeenkomst rondom het Stadslab een meer uitgelezen mogelijkheid biedt om zowel inhoudelijk als procesmatig verdere duidelijkheid te verkrijgen.

MRE onder vuur!
Sinds februari 2015 is de de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven in werking. Het is een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in Zuidoost Brabant op het gebied van ruimte, economie en bereikbaarheid.
Na 2 jaar was het tijd voor een evaluatie. Het rapport van bureau Berenschot liegt er niet om. Ook nu weer blijkt dat samenwerking nooit vrijblijvend kan en mag zijn. Een standpunt dat plan! huldigt als we het hebben over regionale samenwerking. plan! ondersteunt dan ook de zienswijze van het Helmonds college.

Blijverslening
Voorlopig voor de duur van 1 jaar kunnen inwoners van onze stad gebruikmaken van een zogeheten ‘blijverslening’. De blijverslening is een aanvulling op de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en beoogt dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven. Het is maatwerk en er wordt vooraf altijd een kredietwaardigheidstoets toegepast. Naar aanleiding van een ‘spookamendement’ van de zijde van D’66 toonde wethouder Stienen zich bereid om de komende tijd in gesprek te gaan met verhuurders om de mogelijkheden van een garantiestelling bij vertrek of overlijden te onderzoeken. Tenslotte is het zo dat verhuurders te allen tijde toestemming voor de aanpassing van de woning moeten geven en dus partij zijn. Na 1 jaar wordt de blijverslening geëvalueerd. plan! stemde in met de verordening.

Helmond Marketing aan de leiband
In november 2016 heeft de raad de motie stadsmarketing aangenomen. Het komt erop neer dat de raad meer grip wil krijgen op inhoud en taken van Helmond Marketing. Middels een Dienst van Algemeen Economisch belang (DAEB) wordt door de raad aan Helmond Marketing een vastgelegd takenpakket toegewezen waarvoor het een financiële compensatie ontvangt. Dit is wat anders natuurlijk dan subsidie krijgen en Helmond Marketing laten bepalen wat daarmee wordt gerealiseerd. plan! heeft dit raadsvoorstel dan ook van harte ondersteund.