Raadsvergadering 09-01-2018

Raadsvergadering 09-01-2018

De eerste vergadering van de gemeenteraad begon traditiegetrouw met de nieuwjaarsboodschap van de burgemeester. In haar toespraak benadrukte mw. Blanksma datgene wat ons als gemeenteraad bindt nl. Helmond. Dát is volgens onze burgemeester het collectieve leitmotiv ofwel thema.
In dat kader maakt zij zich in dit verkiezingsjaar (wederom) zorgen over de opkomst en legt zich daar dan ook niet bij neer. De gemeente heeft een aantal acties inpetto om de opkomst te bevorderen. Zo komen er o.a. bijzondere locaties waar mensen hun stem kunnen uitbrengen, wordt er op een centrale plek een zogenaamde aftelklok geïnstalleerd en zullen er een aantal debatten plaatsvinden in de Cacaofabriek.
Daarnaast gaf de burgemeester aan dat de gemeenteraad aansluiting heeft gezocht bij de huidige moderne tijd door ‘Raad in beeld’ en nog meer dialoog met de stad. De gemeenteraad staat nl. een andere manier van werken voor waarbij elke dinsdagavond een politieke avond gaat worden met o.a. podiumbijeenkomsten.

‘Actieprogramma Werkgelegenheidsimpuls’ waarbij €1,2 miljoen wordt uitgetrokken kreeg brede steun vanuit de raad. Ook plan! gaf aan hier voorstander van te zijn. Het programma zet in op uitbreiding van bestaande werkgelegenheid en daarnaast het naar Helmond halen van nieuwe werkgelegenheid.

Ook sprak plan! haar steun uit voor de ‘Impuls Duurzaam Ouderschap’. Er zijn duidelijk signalen dat de hevigheid van echtscheidingen toeneemt en dat de gevolgen hiervan voor de betrokken kinderen en ouders extra zorg en aandacht vraagt. Op basis van de vraag vanuit het werkveld zelf wordt voor twee jaar een coördinator aangesteld die o.a. als taak krijgt het ontwikkelen en integraal maken van het preventieve aanbod en het signaleren van hiaten in het ondersteuningsaanbod enz. Voor deze impuls wordt €280.000,- uitgetrokken.

plan! steunde een motie van D’66 m.b.t. het agendapunt ‘Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven’ waarin de gemeenteraad het college opdracht geeft om met de overige SGE-gemeentes een advies op te stellen en m.b.t. een bestuursmodel voor het SGE waarbij je enerzijds als SGE daadkrachtig en effectief moet kunnen functioneren en anderzijds er sprake is van meer dan voldoende democratische waarborgen. De meeste partijen, ook plan!, waren echter duidelijk over wat het vertrekpunt dient te zijn: Helmond blijft Helmond!

Raadsbrede steun was er tot slot voor een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ (dat is een motie die geen betrekking heeft op een onderwerp dat op de agenda staat) en die ging over het salaris van €679.000,- van de hoogste baas van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten). Ook plan! vond dit te gek voor woorden en steunde de motie waarbij het college wordt opgeroepen in een brief de BNG het standpunt van de gemeenteraad duidelijk te maken en te zoeken naar mogelijkheden deze salarisafspraken aan te passen. 

De volgende vergadering van de gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 30 januari a.s.