Publicatie ED (opinie) 31-01-2017 – Helmond kan nog meer eigen smoel krijgen

Publicatie ED (opinie) 31-01-2017

Helmond kan nog meer eigen smoel krijgen

Het zal menigeen niet ontgaan zijn dat diverse bestuurders en anderen zich de afgelopen weken geuit hebben inzake de grootschalige herindeling van Zuidoost-Brabant. Van wethouder Stienen tot de burgemeesters Jorritsma, Blanksma en Mak. Van commissaris van de koningin Van de Donk tot de ondernemers Van der Leegte (VDL) en Wennink (ASML). Eenieder had er wel een mening over. De voorstellen variëren van ‘intensief samenwerken’ (Blanksma en Mak) tot het vormen van 1 (Stienen) of 3 (Jorritsma) grote gemeenten in onze regio. Als laatste wapenfeit noteren we een oproep, à titre personnel, tot het opstarten van een dialoog van de bestuursvoorzitter van de TU/e, Jan Mengelers, in het ED van 19 januari jl. Het geeft maar weer eens aan hoezeer deze kwestie de gemoederen bezighoudt in onze regio.

Als lokale partij in Helmond kunnen en mogen we dan ook niet achterblijven om ook óns licht over deze materie te laten schijnen. Onze stad verkeert in een bijzondere positie. In het oosten vormen we de poort tot de Peelgemeenten en in het westen ligt Eindhoven met haar Brainpo(o)rt, inmiddels terecht door Den Haag als mainport aangewezen. Beide werelden bieden voor Helmond volop kansen. Helmond moet in staat worden geacht om best of both worlds in zich te verenigen. Onze stad heeft het in zich om o.a. met ontwikkelingen op het gebied van automotive en food, de bouw van een slimme wijk in Brandevoort, de ontwikkelingen rondom het project Goene Peelvallei, de meerjarige aanpak van het centrum en herbouw van Theater Speelhuis nog meer een eigen smoel te krijgen en aantrekkelijk te worden als woon- en werkstad. Een bruggenhoofd te zijn tussen oost en west.

Is schaalvergroting dan nog wel aan de orde? Wij denken van niet! Echter daarvoor is wel nodig dat colleges en raden op basis van vertrouwen, dus zonder dubbele agenda, en geven en nemen (geen cherry picking) een intensieve samenwerking met elkaar dienen aan te gaan op een aantal belangrijke dossiers zoals wonen, werken, voorzieningen, mobiliteit enz. Daarvoor is moed en durf nodig! Met het dossier Peel 6.1 in ons achterhoofd hebben we gezien dat het snel mis kan gaan. Heel jammer, maar een leermoment voor alle betrokkenen. Het zou dit college, maar ook de raad, sieren om op allerlei terreinen als eerste de handschoen weer op te pakken.

Ondanks het feit dat wij menen dat gemeentelijke herindeling niet de oplossing zal zijn voor regionale vraagstukken, geven wij in dezen graag het woord aan de inwoners van Helmond. In ons verkiezingsprogramma voor 2018-2022 staat dan ook prominent vermeld, en we hebben er op deze plek al eerder voor gepleit, dat wij voorstander zijn van een lokaal referendum bij belangrijke kwesties. Mocht het zover komen laat de Helmonders zich dan maar uitspreken over samenwerken of herindelen… en dát lijkt ons een goed plan!

Namens politieke partij plan!

Sacha van Lierop, raadslid
Henk de Leest, burgercommissielid
Henk Klarenbeek, burgercommissielid