Bijdrage plan! : Politiek Helmond is toe aan make over

We schrijven maart 2016 en dus werpen de gemeenteraadsverkiezingen precies over twee jaar hun schaduw reeds vooruit. Blijven we ons in Helmond neerleggen bij het feit dat de belangstelling voor de plaatselijke politiek verder afneemt, het aantal mopperaars op alles wat maar enigszins naar politiek riekt evenredig daaraan toeneemt en daarnaast het aantal leden van de diverse politieke partijen beschouwd mag worden als ‘de laatsten der mohikanen’? Of gooien we het roer in Helmond drastisch om met een democratische make over zodat de inwoners van onze stad o.a. meer zeggenschap krijgen over de lokale gang van zaken! Daarvoor is durf nodig! Durf van de huidige politieke partijen!

Raadsovereenstemming
Na de verkiezingen begint de traditionele stoelendans: wie gaat met wie een politieke vrijage aan, vormt een coalitie en schrijft dus mee aan het coalitieakkoord. Partijen die in deze ‘paringsdans’ een blauwtje lopen, zijn 4 jaar lang op de oppositiebankjes aangewezen. En dus… hawdoe en bedankt! Het zou de Helmondse politieke  partijen sieren om het deels over een andere boeg te gooien.
Ga de komende twee jaar in gesprek met mensen uit de ondernemerswereld, onderwijs, verenigingsleven, het culturele veld enz. om op basis van die gesprekken op een aantal cruciale punten
zoals werkgelegenheid, bereikbaarheid en veiligheid binnen de raad overeenstemming te bereiken m.b.t. een lange termijnvisie en de beleidskaders in dezen in gezamenlijkheid vast te leggen. Het college van burgemeester en wethouders gaat vervolgens in uitvoerende zin op die cruciale onderdelen aan de slag en de raad hoeft slechts aan de door haarzelf vastgestelde kaders de
voorstellen te toetsen. Deze kaders zijn uiteraard flexibel en aan verandering onderhevig. Regelmatige evaluatie en bijstelling is hier dan ook aan de orde! Dat zal een heleboel onnodig politiek
geharrewar en dus tijd en geld schelen en dat niet alleen. Het draagt tevens bij aan het gevoel dat inwoners inbreng hebben gehad op een aantal belangrijke zaken die spelen in Helmond.

Begroting
In meer dan 1500 steden verspreid over de hele wereld gebeurt het al: ‘participatief budgetteren’. In gewoon Nederlands betekent het dat de inwoners van een stad zeggenschap krijgen over een deel van de begroting. Zij beslissen samen over wat er met dat geld in hun stad dient te worden gerealiseerd. Ook plan! is een groot voorstander van deze aanpak. plan! staat een percentage van
0.5% voor ogen. Voor Helmond, met een begroting van 350 miljoen euro, zou dat betekenen dat er met elkaar gesproken wordt over de inzet van 1.750.000 euro. Wereldwijd heeft het zijn nut in 1500 steden en dorpen inmiddels bewezen. Het bevordert betrokkenheid en saamhorigheid van inwoners, emancipatie van groeperingen, wakkert burgerschap aan en zorgt niet in de laatste plaats voor meer transparantie en solidariteit.
Referendum
Het behoeft weinig betoog dat het raadplegend referendum een van de mogelijkheden is om de kloof tussen inwoners en lokale overheid te verkleinen. Wat is er op tegen om in bijzondere gevallen de inwoners te bevragen. Wel dient de lokale overheid in alle gevallen vooraf stadsgesprekken te organiseren waarbij inwoners in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen en waarbij vanuit diezelfde lokale overheid de werkelijke feiten op tafel worden  gelegd zodat inwoners zich op basis van die feiten een oordeel kunnen vormen.

Hierboven hebben wij een drietal manieren de revue laten passeren waarop de inwoners van Helmond in meer of mindere mate rechtstreeks betrokken zouden kunnen worden bij de plaatselijke
politiek en zodoende bijdragen aan meer politieke betrokkenheid! Ongetwijfeld zijn er nog meer wegen die naar Rome leiden. Onze partij stelt voor ze te bewandelen. plan! daagt politiek Helmond uit om durf te tonen! Wij menen dat e.e.a. een mooi onderwerp zou kunnen vormen voor de komende ‘heidag’ van de gemeenteraad!

Namens politieke partij plan!

Sacha van Lierop
Henk de Leest
Henk Klarenbeek

plan_logo_rgb-300x91