Motie: Lediging restafval op nul zetten

Dat plan! en Helder Helmond het niet eens zijn met de gekozen DIFTAR regeling in Helmond is inmiddels wel duidelijk bij alle partijen en onze achterban. We vinden de keuze van het college om van 26 ledigingen naar 6 ledigingen buiten proportioneel. Hierdoor worden veel inwoners verrast met een kostenstijging tot zo’n 11% als ze de container iedere week blijven buiten zetten. 

Ook wij vinden dat de inwoners beter moeten gaan scheiden, want uit onderzoek blijkt dat dit veel beter kan. Maar je moet de inwoners eerst meenemen in het hoe en waarom en niet klakkeloos een zware prijsprikkel gaan hanteren, die veel inwoners niets eens bereikt heeft. 

Om toch nog iets te kunnen betekenen voor onze inwoners i.v.m. de ronduit slechte communicatie hierover hebben we onderstaande motie ingediend. We zijn namelijk van mening dat je niet zomaar een nieuwe regeling kunt invoeren per 1 januari 2021, zonder dat onze inwoners zijn geïnformeerd, laat staan geadviseerd hoe het beter kan.  Daarom vraagt plan! samen met Helder Helmond aan het college om de teller op nul te laten staan, totdat alle brieven zijn verstuurd. Dat zou medio februari moeten zijn… 

plan! diende tijdens de Raadvergadering van 9 feb jl. samen met Helder Helmond de volgende motie in.

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 9 februari 2021
Overwegende dat
 • Besluitvorming van het nieuwe afvalbeleid 2021 in de Raad van 22 september 2020 aan
  de orde is geweest. Nagenoeg alle partijen tijdens deze vergadering de nadruk hebben
  gelegd op tijdige en duidelijke communicatie richting onze inwoners. Het college heeft
  toegezegd deze communicatie belangrijk te vinden en hiervoor zorg te dragen.
 • Er drie maanden zijn verstreken om het nieuwe afvalbeleid onder de aandacht te
  brengen van onze inwoners.
 • Dat van het college verwacht had mogen worden dat de communicatie over dit
  gewijzigde beleid in het vierde kwartaal van 2020 huis aan huis verspreid zou zijn, om
  alle huishoudens tijdig te informeren.
 • Door het uitblijven van de juiste communicatie veel huishoudens niet op de hoogte zijn
  van de, inmiddels ingezette, wijziging van het afvalbeleid en daardoor onverwacht met extra ledigingskosten geconfronteerd worden.
Verzoekt het college
 • Om de registratie en/of daaraan gerelateerde kosten van het aantal aangeboden
  restafvalcontainers vanaf 1 januari 2021 op nul te zetten en de registratie en daaraan
  gerelateerde kosten pas op te pakken op het moment dat ieder huishouden de
  informatiebrief over het nieuwe afvalbeleid heeft ontvangen.
 • De eventuele kosten te dekken uit de reserves afvalbeleid of onvoorzien incidenteel.
  En gaat over tot de orde van de dag.

plan! – Sacha van Lierop
Helder Helmond – Martijn Rieter

Helder Helmond, 50-Plus & uiteraard plan! stemde voor de motie. Alle andere partijen tegen.