Motie Burgemeester Krollaan

Motie Burgemeester Krollaan

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 1 juni 2017

Overwegende dat

  • veel schoolgaande jeugd van het Carolus Borromeus College gebruikmaakt van de Burgemeester Krollaan om van en naar school te gaan
  • er geen sprake is van een duidelijk aangegeven fiets- en voetpad
  • het aantal verkeersdeelnemers met het oog op vestiging van het Summa College op de Automotive Campus alleen maar toe zal nemen
  • er elke dag sprake is van sluipverkeer
  • bewoners zich ernstige zorgen maken over de snelheid waarmee snelverkeer gebruikmaakt van de Burgemeester Krollaan
  • dit al met al vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid een onwenselijke situatie is

Verzoekt het college

  • in het verlengde van het verbeteren van de verbinding tussen station Mierlo-Hout en de Automotive Campus een plan van aanpak te maken om de verkeersveiligheid van  de Burgemeester Krollaan te verbeteren
  • de raad te informeren over dit plan en de mogelijke financiële dekking

En gaat over tot de orde van de dag.