Bijdrage: Voorjaarsnota 2021

Voor ons ligt de voorjaarsnota 2021 die voort borduurt op het bestaande beleid en een doorkijk geeft naar wat er komen gaat. Wij geven als plan! graag onze visie en dat kan niet zonder kort terug te kijken. We constateren dat er afgelopen periode veel bereikt is, denk aan het nieuwe huis voor de stad en de sportcampus de Braak die gerealiseerd gaan worden. Anderzijds zijn er ook zaken die verbetering behoeven. Het blijkt immers dat er nog steeds maar een beperkt vertrouwen en een geringe interesse is van onze inwoners in de lokale politiek. (Lees verder onder de video)

 

Draagkracht

In onze optiek is een van de bepalende factoren hierin het communicatiebeleid van onze gemeente. Het college heeft haar programma, de gemeenteraad geeft akkoord en achteraf zoekt het college draagvlak bij de inwoners wanneer maatregelen de stad, en bepaalde wijk of buurt direct raken. Denk aan het zonneveld in Stiphout, de MIRT of het afvalbeleid. Geen wonder dat er dan weinig applaus van de inwoners komt. Hoe vaak wij als plan! aandacht vragen voor dit communicatiebeleid, er verandert bitter weinig.

Hoe moet het dan wel?

Wij vinden dat we, in plaats van het creëren van draagvlak, uit moeten gaan van de draagkracht van onze inwoners. Helmonders zijn energieke mensen die zich graag willen inzetten én verantwoordelijkheid willen nemen voor hun naasten, voor de buurt of voor onze stad. Wij noemen dit de draagkracht van onze inwoners. En het aanspreken van deze draagkracht begint met communicatie. Communicatie niet achteraf zoals nu veelal het geval is, maar communicatie juist voordat we gaan handelen. De kunst is onze inwoners van meet af aan goed en consequent te informeren, de gelegenheid geven vragen te stellen, ze mee te laten denken én een appel te doen op gezamenlijke verantwoordelijkheden. Zo creëer je een gelijkwaardig speelveld en daarmee draagkracht, medeverantwoordelijkheid en, niet onbelangrijk, betrokkenheid bij de lokale politiek.

Wijkbegroting

In lijn hiermee zou wat plan! betreft het buurtbudget in de toekomst flink opgeplust moeten worden zodat, op basis van draagkracht en betrokkenheid, al onze 11 wijken in Helmond een eigen wijkbegroting krijgen. Dát, voorzitter, valt wat ons betreft onder de noemer

 “Helmonders doen het samen”!  Op deze manier wordt een plan, een gedragen plan, ons plan in plaats van een plan van de gemeente!

In meer dan 1500 steden verspreid over de hele wereld gebeurt het al: ‘participatief budgetteren’. In gewoon Nederlands betekent het dat de inwoners van een stad zeggenschap krijgen over een deel van de begroting. Zij beslissen samen over wat er met dat geld in hun stad dient te worden gerealiseerd. Ook plan! is een groot voorstander van deze aanpak. plan! staat een percentage van

0.5% voor ogen. Voor Helmond, met een begroting van 350 miljoen euro, zou dat betekenen dat er met elkaar gesproken wordt over de inzet van 1.750.000 euro, zo’n slordige anderhalve ton per wijk. Wereldwijd heeft het zijn nut in 1500 steden en dorpen inmiddels bewezen. Het bevordert betrokkenheid en saamhorigheid van inwoners, emancipatie van groeperingen, wakkert inwonerschap aan en zorgt niet in de laatste plaats voor meer transparantie en solidariteit.

Het is juni 2021 en volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Blijven we ons in Helmond neerleggen bij het feit dat de belangstelling voor de plaatselijke politiek verder afneemt, het aantal mopperaars op alles wat maar enigszins naar politiek riekt evenredig daaraan toeneemt en daarnaast het aantal leden van de diverse politieke partijen beschouwd mag worden als ‘de laatsten der Mohikanen’? Of gooien we het roer in Helmond drastisch om met een democratische make over zodat de inwoners van onze stad o.a. meer zeggenschap krijgen over de lokale gang van zaken! Daarvoor is durf nodig! Durf van de huidige politieke partijen!

Raadsakkoord

Dit college zou het anders doen, maar het is toch vooral bij het oude gebleven, coalitiepartijen maken goede afspraken met elkaar en gaan aan de slag. Als je de stoelendans heb gemist na de verkiezingen dan moet je van goede huize komen om nog iets voor elkaar te krijgen. Het zou de Helmondse politieke partijen sieren om het deels over een andere boeg te gooien.

Een raadsakkoord zou een goede stap in de richting zijn; het beoogde dualisme zou dan beter tot zijn recht komen en er zou eindelijke weer een fundamentele discussie over onderwerpen op gang kunnen komen. Als voorbeeld noemen we de extra investeringen om de Coronacrisis aan te pakken. De voorstellen van het college konden wij niet anders zien dan een kans om nog wat extra zaken uit de lopende begroting te realiseren. En dat zien wij als een gemiste kans. Hét grote thema van de Coronacrisis is, behalve de ziektelast voor degene die geraakt zijn, de eenzaamheid. Wat plan! betreft was een deel van deze extra investeringen aangewend voor het bestrijden van deze eenzaamheid. In dat kader hebben we voorgesteld om de bezuiniging op de Taxbus te schrappen. Helaas, met uitzondering van één coalitiepartij stelde het college zich als een blok op. En het gaat er niet om dat het amendement dat wij hiertoe ingediend hebben, het niet gehaald heeft; het gaat erom of wij hiermee recht hebben gedaan aan een deel van een toch al kwetsbare groep om mee te kunnen doen.

Referendum

Het behoeft weinig betoog dat het raadplegend referendum een van de mogelijkheden is om de kloof tussen inwoners en lokale overheid te verkleinen. Wat is er op tegen om in bijzondere gevallen de inwoners te bevragen. Wel dient de lokale overheid in alle gevallen vooraf stadsgesprekken te organiseren waarbij inwoners in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen en waarbij vanuit diezelfde lokale overheid de werkelijke feiten op tafel worden  gelegd zodat inwoners zich op basis van die feiten een oordeel kunnen vormen.

We hebben een aantal manieren de revue laten passeren waarop de inwoners van Helmond in meer of mindere mate rechtstreeks betrokken zouden kunnen worden bij de plaatselijke politiek en zodoende bijdragen aan meer politieke betrokkenheid! Ongetwijfeld zijn er nog meer wegen die naar Rome leiden. Onze partij stelt voor ze te bewandelen. plan! daagt politiek Helmond uit om durf te tonen!

Namens politieke partij plan!