Bijdrage sportcampus dinsdag 26 januari 2016

Voorzitter,

plan! heeft kennis genomen van concept Raadsbesluit 11. Het is duidelijk dat onderdeel 1 en 2 onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Op 19 januari jl. gaf de wethouder aan dat het m.b.t. de visie op de Braak gaat om een denkrichting. Niets ligt nog definitief vast. De komende maanden vindt er een haalbaarheidsonderzoek plaats waarna direct na de zomer de resultaten met raadscommissies en gemeenteraad gedeeld zullen worden!

Voorzitter, in de ogen van onze fractie is het nu of nooit meer! Het voornemen van Ons Middelbaar Onderwijs, die wij beschouwen als een zeer betrouwbare partner in dezen, om het dr.Knippenbergcollege en de Praktijkschool een plek te geven op de Braak opent tevens nieuwe perspectieven voor Helmond Sport, het amateurvoetbal ter plekke en de omgeving. Natuurlijk is dit meer dan een stadion of een school: de combinatie onderwijs, gezondheid en sport zorgt voor een sterk concept op deze unieke plek in onze stad! Wij hopen van ganser harte dat dit college over een half jaar voor ons staat met de boodschap dat e.e.a. financieel haalbaar blijkt.

Voorzitter, het moge duidelijk zijn: plan! kan zich grotendeels vinden in concept Raadsbesluit 11. Grotendeels want onze fractie heeft nog wel een aantal aanvullende kanttekeningen zo u wilt vragen:

m.b.t. punt 1

  • Onze fractie vertrouwt erop dat de voorzitter van de Stichting Belangen Helmond Sport zijn woord van 19 januari jl. gestand doet en dat genoemde Stichting, zodra definitieve besluitvorming m.b.t. de visie op de Braak heeft plaatsgevonden, bij commissies en raad met een meerjarenvisie op de proppen komt met daaraan gekoppeld een meerjarenplan zodat niet elk jaar opnieuw bij de gemeente aangeklopt hoeft te worden als de financiële nood weer eens té hoog is; wij horen graag van het college of zij deze gedachte deelt en daar dan ook t.z.t. in goed overleg op aan zal dringen bij de betrokken Stichting.

m.b.t. punt 2

  • Is het college bereid nogmaals met alle gebruikers van de Braak in gesprek te gaan (bedoeld worden hier o.a. handbal, korfbal enz.) m.b.t. mogelijkheden en onmogelijkheden voor wat betreft inpassing binnen de voorliggende visie en is het college bereid hiervan verslag te doen binnen het haalbaarheidsonderzoek?
  • Wij roepen het college op om een maximale inspanning te plegen teneinde binnen de voorliggende visie op de Braak tevens een zwembad te realiseren en met name op dit punt commissies en raad tijdig tussentijds op de hoogte te houden van ontwikkelingen in dezen. Graag horen wij van dit college hoe zij tegenover deze oproep staat.

Tot slot voorzitter een laatste opmerking. Een crie de coeur zo u wilt! Onze fractie beseft heel goed dat er allerlei belangen een rol spelen als het gaat om het realiseren van dit ambitieuze project. Niettemin willen wij alle betrokkenen vanaf deze plek oproepen om daar waar dat op enig moment nodig mocht blijken over de eigen schaduw heen te stappen en het hógere belang in het vizier te behouden. Nogmaals: het is nu of nooit meer!