Bijdrage; Raadsvoorstel 75, Jaarverantwoording 2017

plan! verzoekt op 30 oktober jl. tijdens de begrotingsbehandeling 2019 de focus te leggen en te houden op het verbeteren van de bedrijfscultuur zoals aangegeven door de rekenkamercommissie. Hieronder de volledige bijdrage:

Voorzitter,
Geachte aanwezigen en beste kijkers thuis,

Wij hebben kennis genomen van Raadsvoorstel 75, Jaarverantwoording 2017
Het is bijzonder vervelend dat het tot stand komen van de jaarrekening vertraging heeft opgelopen, maar gedane zaken nemen nu eenmaal geen keer.

Uiteindelijk heeft e.e.a. geleid tot een goedkeurende accountantsverklaring hetgeen natuurlijk het belangrijkste is.

In de Raadsinformatiebrief van 25 september 2018 ‘Accountsverslag bij jaarrekening 2017’ spreekt u over het herstellen van de kwaliteit van de verslaglegging. Wij zijn verheugd te horen dat u over herstellen spreekt, dit betekent naar onze mening dat
in aanleg zaken adequaat geregeld waren en dat er sprake is geweest van een tijdelijk mindere situatie.

Los van de ‘boekhoud technische zaken’ vragen wij u om de focus te leggen en te houden op het verbeteren van de bedrijfscultuur zoals aangegeven door de rekenkamercommissie.

De gezonde financiële positie, tezamen met uw reactie op de adviezen van de rekenkamercommissie zijn voor ons aanleiding om in te stemmen met de besluiten 1 t/m 6 in voorliggend raadsvoorstel.

Voorzitter, tot zover in eerste instantie.