Bijdrage raadsvergadering 02-11-2017:  Begroting 2018

Voorzitter,

Vandaag beleven we een bijzonder moment met elkaar. De huidige coalitie biedt voor de laatste keer een begroting aan; die van 2018. Reden voor plan! om terug te blikken en vooruit te kijken.

We hebben een aantal zware jaren achter de rug. Op een aantal terreinen is links en rechts drastisch bezuinigd. Bezuinigingen die soms gedurende de rit in positieve zin werden bijgesteld. Dat getuigt van realiteitszin van de zijde van dit college. Onder een lastig financieel gesternte toch telkens weer een sluitende begroting presenteren waarbij de lastendruk voor onze inwoners niet toeneemt, is wat ons betreft dan ook een compliment waard!

Stel dat je lijstje aan zou moeten aanleggen van plussen en minnen gescoord door deze coalitie dan zou zo’n lijstje, menen wij oprecht, in het voordeel van de huidige coalitie uitvallen. Was er sprake van een moeizame start door onder andere het gedoe rondom Peel 6.1, de financiering van het Sociaal Innovatief Fonds en het zoeken naar de juiste weg inzake de implementatie van de drie decentralisaties, kwamen er gaandeweg de rit toch een aantal positieve zaken bovendrijven die de balans licht in het voordeel door lieten slaan. Denk hierbij aan de revitalisering van diverse wijken, de aanpak rondom het centrumperspectief, de ontwikkelingen rondom De Braak, de vele miljoenen welke de komende jaren ingezet worden voor een toekomstbestendige huisvesting van met name het basisonderwijs en natuurlijk niet in de laatste plaats dat Helmond op de jaarlijkse misdaadmeter uit de top is weggevallen. En laten we vooral ook niet de positieve ontwikkelingen rondom Speelhuis en Cacaofabriek vergeten.

Voorzitter, is dan alles zo rooskleurig zoals zojuist geschetst. Was dat maar waar! Nog teveel inwoners doen op een of andere manier niet mee. De komende jaren zullen achtereenvolgende coalities zich niet aflatend moeten blijven inzetten op een integrale aanpak om deze groep zodanig te bereiken dat ze maximaal meedoen, rondkomen en vooruitkomen.

Nu dan naar de huidige begroting en naar een stukje tastbare en vooral zichtbare politiek. Om de paar weken, voorzitter, vindt in onze Cacaofabriek de ‘Tok of the Town’ plaats. Interessante thema’s met daaraan gerelateerde personen komen dan aan bod. Onze partij heeft daar een variant op en wat tevens ons motto is: de agenda van de straat, op tafel in de raad. Ook daar komen interessante zaken naar voren zoals de onkruidbestrijding in onze stad. Dát, voorzitter, is de Tok of the Town en overigens al maandenlang! Daarom dienen wij een motie in waarin wij dit college oproepen de groenvoorziening in de openbare ruimte met onmiddellijke ingang op te hogen naar een niveau dat past bij een stad zoals de onze. Niks ‘basis’ meer, maar niveau ‘netjes’.

Een kijkje in de toekomst, voorzitter, wil ik u namens plan! niet onthouden en ik richt me daarbij bovenal tot mijn 36 collega’s. Over een aantal maanden vinden de verkiezingen plaats. Onze taak als gemeenteraadsleden kent een drietal pijlers: een vertegenwoordigende, een controlerende en een kaderstellende. Met name dit laatste facet biedt de mogelijkheid om bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad in gezamenlijkheid vast te stellen welke 3 of 4 majeure onderwerpen door de nieuwe coalitie zeker opgepakt dienen te worden. Deze oproep, en we hebben hem eerder geplaatst, loopt dwars door coalitie en oppositie heen. Het wil het handelen en denken in ‘oude’ politiek doorbreken en sluit aan bij de plannen die deze raad heeft om op een andere manier te gaan werken. Een manier die dichter bij de inwoners staat. Helmonders mogen van hun gemeenteraad immers verwachten dat ze handelen in het belang van de stad en een raadsakkoord op majeure onderwerpen zal bij onze inwoners dan ook lof en respect oogsten en zeker ook bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de lokale politiek. Eenheid in verscheidenheid. Een kleine stap op weg naar een nieuwe politiek in Helmond.

Voorzitter, tot zover in eerste instantie.