Bijdrage plan! 2-6-2016 : Voorjaarsnota 2016

Voorzitter,

Tegelijk met de presentatie van de VJN 2016 heeft dit college een tussenbalans opgemaakt met als uitgangspunt de 7 ambities die zij destijds heeft geformuleerd. Laten we een aantal van die ambities eens nader tegen het licht houden.

Allereerst Kracht en creativiteit en Sociale stad. Binnen deze ambities is sprake van een Stadslab resp. Stadsleerbedrijf samen goed voor een gevulde pot van zo’n slordig 2,2 miljoen euro. Beide zijn onderdeel van het zogeheten Sociaal Innovatief Fonds. We hebben begrepen dat het Stadslab inmiddels haar pilotfase achter zich heeft gelaten en dat er nogal wat ideeën binnenstromen en dat er zelfs al enkele financieel zijn ondersteund en in de uitvoerende fase zitten. Voorzitter, dat mag dan ook wel na een opstartfase van twee jaar! Onze partij hecht eraan om betrokken Cie en Raad met enige regelmaat op de hoogte te houden m.b.t. voortgang in dezen en dan doelen we met name op het aantal ideeën dat financieel wordt ondersteund, hoeveel euro’s er ter ondersteuning is uitgegeven en in hoeverre realisatie heeft plaatsgevonden. Kan en wil het college ons deze toezegging doen?
Een grotere zorg betreft het Stadsleerbedrijf. Onlangs heeft er in de Cie M een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden en wat bleek: nu pas is het fenomeen Stadsleerbedrijf definitief opgetuigd. Wij begrijpen heus wel dat het startklaar maken van een dergelijk sociaal innovatief idee tijd vergt, maar 2 jaar is toch wel rijkelijk veel en in onze ogen dan ook onacceptabel! Wij hebben begrepen dat binnen de doelgroep waarvoor het Stadsleerbedrijf in het leven is geroepen nog geen enkele match heeft plaatsgevonden. Dat is teleurstellend te noemen. Maar goed, laten we het de twee jaren die dit college nog resten de tijd geven om aan de doelstelling van het Stadsleerbedrijf te voldoen. Ook op dit onderwerp willen we graag op gezette tijden door dit college op de hoogte worden gehouden van de resultaten zodat tijdig afgewogen kan worden of de kosten opwegen tegen de baten en dus of e.e.a. voor de toekomst een meer structureel karakter kan krijgen. We vernemen graag of het college aan ons verzoek wil voldoen.

Als we kijken naar de ambitie Aantrekkelijke woonstad wil plan! graag inzoomen op twee onderdelen: een nieuw centrumperspectief en de Uitvoering bereikbaarheidsakkoord/N279.
Wij hebben als lokale partij gemeend meer dan actief te moeten bijdragen aan een nieuw centrumperspectief door de presentatie van een tot in detail uitgewerkt centrumplan. Wij verwachten niet anders dan dat dit college onze visie meeneemt in haar afwegingen om te komen tot een nieuw centrumperspectief. Graag horen wij straks een bevestiging van onze verwachting van de zijde van het college.
Wat betreft de Uitvoering bereikbaarheidsakkoord/N279 schenkt onze partij klare wijn: wij zijn, net als een meerderheid van de wijkbewoners in Dierdonk, voorstander van een omleiding en tegelijkertijd zijn wij voor verbreding. Wij benadrukken het feit dat wij als gemeente de regie in dit dossier moeten behouden anders wordt er vóór ons beslist en dat zou wel eens heel anders uit kunnen pakken. Gelet op de leefbaarheid in Brouwhuis, Rijpelberg, Helmond Noord en Dierdonk is plan! voorstander van een nulmeting inzake fijnstof, geluidsoverlast enz. en pleiten wij, indien noodzakelijk, voor flankerende maatregelen om bij omleiding en verbreding onder die nulmeting te blijven. Ook dat is ambitie, voorzitter! Interessant is op dit moment de houding van de coalitie inzake dit dossier en dan bedoelen we niet slechts de regievoering, maar vooral de toekomst van de situatie rondom de N279. Als deze voorzitter tijdens haar nieuwjaarsspeech vól inzet op werk dan raakt zij hier tevens aan de ambitie Economisch aantrekkelijk en daar hoort zeker ook een betere bereikbaarheid bij zijnde omleiding en bovenal verbreding van de N279. Het is o.i. dus tijd voor deze coalitie om terug te keren op haar schreden en zich hard te maken voor omleiding én verbreding. Wij begrijpen dat een meerderheid van de coalitie hier ook zo over denkt en dus… Graag horen wij van dit college hoe de vlag er op dit moment bij hangt!

Natuurlijk past in deze beschouwing ook een compliment richting dit college. Het betreft hier de ambitie Veilige stad. Plan! heeft natuurlijk net als ieder hier aanwezig kennis genomen van de plaats van Helmond op de AD-misdaadmeter: nog net niet in de top 10! We staan op 11! Een absurde plek voor een middelgrote stad als de onze! Onze partij is daarom maar wat blij met het Aanvalsplan Veiligheid, een bredere inzet van het Helmond Interventie Team en Aanpak ondermijnende criminaliteit. Wat ons betreft mag door dit college de daaraan gekoppelde ambitie uitgesproken worden dat we vóór de volgende gemeenteraadsverkiezingen buiten de top 25 terecht gaan komen! We hopen op dit punt maar wat graag de visie van het college te vernemen.

Voorzitter, tot slot een tweetal opmerkingen.

Inzake Oninbaarheid gemeentelijk belastingen citeren we: “Evenals andere gemeenten ziet ook Helmond bij de invordering van de gemeentelijke belastingen dat steeds meer burgers en ondernemers laat of in het geheel niet betalen. Het is gebruikelijk en toegestaan om het verwachte percentage voor oninbaarheid mee te nemen bij het bepalen van de tarieven voor de gemeentelijke belastingen.” Ons stuit met name het woord gebruikelijk tegen de borst. De inwoner, brave Hendrik, die wel op tijd en netjes betaalt, draait op voor de toenemende misgelopen gemeentelijke belastingen! Wij stellen dit college voor om creatief te zijn en andere wegen te bewandelen om dit gebrek aan inkomsten structureel af te dekken en daarnaast strak te handhaven wat we met elkaar in deze stad afgesproken hebben. Graag vernemen wij van dit college hoe zij tegenover onze visie in dezen staat.

Ons tweede en tevens laatste punt. De inzet van €100.000,- om de Julianabrug weer beweegbaar te krijgen wijzen wij vooralsnog af en is dus voor plan! op dit moment een brug te ver! Wij menen dat het verstandig is om eventueel pas mee te bewegen indien Rijkswaterstaat en daarmee ook de Aarlese brug in beweging komt! Voorlopig zien wij geen bezwaar in het feit dat Sint en Piet onze stad op een andere wijze dan per boot  bereiken.

Voorzitter, tot zover in eerste instantie.