Bijdrage plan! 2-2-2016 : Raadsvoorstel 11- SBHS/visie de Braak

Voorzitter,

In de commissievergadering van 19 januari jl. heeft plan! aangegeven het eens te kunnen zijn met het voorliggende raadsvoorstel aangaande het plegen van een haalbaarheidsonderzoek inzake de neergelegde visie op de Braak en de daarmee, op dit moment althans, onlosmakelijk verbonden financiële situatie van de Stichting Belangen Helmond Sport.

Wij hopen dat de denkrichting van dit college kans van slagen heeft. De voortekenen zijn gunstig: het convenant tussen Mulo, Helmondia en Helmond Sport geeft de burger moed! Nu de financiën nog! Uiteraard draagt niet in de laatste plaats het voornemen van Ons Middelbaar Onderwijs om het dr.-Knippenbergcollege en de Praktijkschool op de Braak te vestigen daar aan bij. Een in meerdere opzichten betrouwbare partner!

Voorzitter, onze fractie weet zich gesteund door andere fracties in dit huis als we het college ten overvloede wijzen op het feit dat wij menen dat we de unieke kans voor onze stad om een zwembad op de Braak te situeren met beide handen aan moeten grijpen. Wij zijn blij met de toezegging van het college dat e.e.a. in het haalbaarheidsonderzoek wordt meegenomen. Ook zijn wij content over de toezegging dat het college op hoofdlijnen tussentijds wil rapporteren m.b.t. de stand van zaken.

Daarnaast hebben wij er alle vertrouwen in dat de voorzitter van de Stichting Belangen Helmond Sport zijn belofte gestand doet nl. nadat uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat de visie op de Braak, het concept onderwijs-sport-gezondheid, uitvoerbaar blijkt, de Stichting haar meerjarenvisie vastlegt en presenteert in een goed onderbouwd meerjarenplan.

Vanaf deze plek in de raadzaal wil onze fractie nogmaals een dringend beroep doen op alle betrokkenen zich maximaal in te spannen om de voorliggende denkrichting m.b.t. de Braak een kans op realisatie te bieden. Als daarvoor nodig zou om daarbij over de eigen schaduw heen te stappen, dan hopen wij dat partijen daartoe bereid zijn in het belang van onze stad en haar inwoners. Het is nu of nooit meer!

Voorzitter, tot zover in eerste instantie.