Bijdrage plan! 11-04-2016 : uitbreiding onderwijsvoorziening De Cajuit

Bijdrage plan! Commissie Maatschappij 11-04-2016 inzake ‘uitbreiding onderwijsvoorziening De Cajuit’

Vorige week donderdag was ik namens onze partij, plan!, aanwezig bij een van de 5 stadsgesprekken m.b.t. de toekomstige opvang van vluchtelingen. Een deelnemer bezigde daarbij de zinsnede ’turbo op taal’ in het kader van integreren en meedoen. Als leraar Nederlands en ervaringsdeskundige in de jaren 80 met de toen zogenoemde Internationale Schakelklassen verbonden aan de LTS in onze stad weet ik maar al te goed hoe cruciaal onderwijs in de Nederlandse taal voor de genoemde doelgroep zoals aangehaald in Raadsvoorstel 37 is! Het zal dit college dan ook niet verbazen dat wij het borgen van dit onderwijs aan Eerste Opvang Anderstaligen van harte ondersteunen d.m.v. een verhuizing naar de Gasthuisstraat 79 en daarmee  een duurzame en structureel passende oplossing creërend voor de huisvestigings-problematiek van De Cajuit.

Niettemin, voorzitter, zitten wij nog met een aantal zaken welke ons in dit kader bezighouden. Op de eerste plaats vinden we de duiding van de betreffende doelgroep in het onderhavige Raadsvoorstel nogal ‘mistig’. In de eerste alinea is sprake van ‘kinderen van statushouders die gevestigd zijn in de Peelregio’ terwijl verderop in alinea 2 wordt gesproken over vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Wij stellen voor het Raadsvoorstel zodanig aan te passen dat duidelijk wordt welke doelgroep het hier nu eigenlijk betreft. Wij horen het graag van dit college.

Daarnaast constateren wij dat het gebouw aan de Wethouder Ebbenlaan 135 bijna in zijn geheel leeg komt te staan en willen wij graag van dit college vernemen of er al plannen zijn ter invulling. Zo ja, dan horen wij graag welke. Zo neen, dan willen wij het college meegeven dat de invulling van de directe omgeving, Leonarduskerk- en school, reeds een thema kent. De voormalige meisjesschool zou daar wellicht op aan kunnen sluiten. Er zou dan, samen met de speeltuin, een heuse kern van ‘bewegen en gezondheid’ kunnen ontstaan; o.i. een aanwinst in het kader van de herstructurering van de Leonardusbuurt.

Tot slot voorzitter willen we graag ingaan op de bezetting van het voormalige Carolusgebouw aan de Gasthuisstraat 79. De Cajuit zal zo’n 2100 m2 in gebruik gaan nemen. Blijft er zo’n slordige 3900 m2 over waarbij het college inzet op verhuur daarvan om daarmee een exploitatietekort van €82.000 op jaarbasis te dekken. Ons lijkt dat een enorme opgave met name i.c.m. het voor onderwijs ingezette gedeelte van het gebouw. Graag willen wij in dezen deelgenoot worden van de visie van het college.

Voorzitter, tot zover in eerste instantie.