Bijdrage plan! 3-11-2017 : Begrotingsbehandeling 2017

Voorzitter,

Voor ons ligt de programmabegroting 2017-2020. plan! wil het college allereerst een compliment maken met het bereiken van de resultaten zoals genoemd in de bijgaande aanbiedingsbrief. Onze partij is verheugd te hebben gelezen dat als rode draad in het beleid voor de komende jaren gekozen wordt voor werk!

Daarnaast valt ‘blijven werken aan een sociale stad’, zoals de doortastende aanpak van de problematiek rondom ‘verwarde personen’, het investeren in kwetsbare wijken als Leonardus, Anna en de Waard, te prijzen. Ook de voortvarendheid waarmee een aantal majeure projecten wordt aangepakt, denk hierbij aan de zwemvoorziening, sport- en (be)leefcampus De Braak, de facelift van het Speelhuis en het vernieuwen van het centrum kan onze goedkeuring wegdragen. Met betrekking tot het centrum wijzen wij het college met nadruk nogmaals op het feit dat plan! haar bijdrage ruimschoots heeft geleverd in de vorm van een volledig uitgewerkte visie. Maak er gebruik van zouden we willen zeggen!

Als we het centrum nader onder de loep nemen, mogen we stellen dat we er alleen met herinrichting niet zijn. Een aantrekkelijk centrum bewerkstelligen vereist een integrale aanpak en daar hoort ook parkeerbeleid bij. Ondanks geluiden uit de stad kiest dit college voor het schrappen van alle kortingen op Gepast Parkeren. Onbegrijpelijk! Zo lok je de mensen wel naar de stad… Ons centrum als ‘huiskamer van de Peel’ lijkt zo verder weg dan ooit. Wij zullen hier samen met het CDA en diverse andere partijen een amendement over indienen om de kortingen op het gepast parkeren niet en de bezoekersregeling wél door te laten gaan.

Voorzitter, dan nog een laatste punt inzake een integrale aanpak van ons centrum. In de voorlopige centrumvisie van dit college is nogal voorzien in groen. Als het gekozen beleid van dit college daadwerkelijk gestalte krijgt, zien we de bui al hangen. Bij een integrale aanpak van ons centrum hoort een brandschone openbare ruimte. Winkelcentrum Brandevoort is wederom uitgeroepen tot een van de schoonste winkelcentra van Nederland. Hartstikke mooi, voorzitter! Maar daar hoort Helmond Centrum straks óók te staan!

Het kabinet heeft een bedrag van 100 miljoen euro vrijgemaakt om het mogelijk te maken dat ook voor kinderen die in armoede opgroeien zodat lidmaatschap van een sportclub, muziekles, een fiets, schoolreisjes, verjaardagen vieren, bioscoopbezoek, een computer en andere noodzakelijke materialen voor school enz bereikbaar zijn. Daarvoor vraagt het kabinet om een plan van aanpak. Met de PvdA en diverse andere partijen dienen wij een motie in om via kindpakketten de Helmondse kinderen vanaf 1 januari 2017 hiervan gebruik te laten maken.

plan! is altijd een groot voorstander geweest van het aanbieden van taallessen en een goede dagbesteding voor statushouders in onze stad. Er worden al vele goede initiatieven ontplooid door o.a. de Lets ruilwinkel, maar om deze groep goed op weg te helpen dienen wij met het CDA en diverse andere partijen de motie ‘schakelklas mama’s en papa’s statushouders’ in.

Voorzitter, er is redelijk wat commotie ontstaan inzake de besteding van een deel van de huidige WMO-reserve. Onze partij wil uitgebreider stilstaan bij het ontstaan van een reserve van op dit moment zo’n 18 mio. Twee jaar geleden bedroeg deze reserve nog 8 mio. Inmiddels zien we dus een toename van 10 mio. Het betreft hier een landelijk beeld: over heel Nederland bezien, is een reserve ontstaan van 1,1 miljard euro! Samen met de PvdA pleiten wij dan ook voor een onderzoek van de rekenkamer naar het ontstaan van deze forse reserve zodat we een helder beeld krijgen van het hoe en waarom.

Voorzitter, graag willen we als laatste nog even stilstaan bij de voortgang van het Sociaal Innovatief Fonds. Nog niet zo lang geleden troffen wij in onze mailbox een nieuwsbrief van het Stadslab aan. Fijn dat we door de mensen van het Stadslab goed op de hoogte worden gehouden m.b.t. de ontwikkelingen en vorderingen op dat terrein en dat menen we oprecht! Dan krijgen we tenminste een idee van wat we voor onze 2.2 miljoen gemeenschapsgeld krijgen. Hopelijk blijft die communicatie op dit niveau en draagt in dezen het college ook haar steentje bij door tussentijds de ontwikkelingen/opbrengsten van het Stadslab te evalueren. Graag horen we van het college hoe zij hier tegenover staat.
De ambitie van het Stadsleerbedrijf staat ook vast: 400 deelnemers met een participatieuitkering binnen twee jaar. Om dát te bereiken is bij collegebesluit van 19 juli jl. het Stadsleerbedrijf verder opgetuigd door o.a. het aantal participatiecoaches te verdubbelen en de nodige euro’s uit te trekken voor implementatie en uitvoering. Ook voor het Stadsleerbedrijf is ruim 2 miljoen beschikbaar. Inmiddels is de website in de lucht en wij begrijpen dat het streven is om nog dit kalenderjaar 100 deelnemers te plaatsen. Graag horen we van dit college hoe op dit moment de exacte stand van zaken is m.b.t. het aantal deelnemers.

Voorzitter, tot zover in eerste instantie.