Bijdrage plan! : Begroting 2022 – 2025

9 november vond de behandeling van de begroting 2022 plaats door de Gemeenteraad. Hieronder onze bijdrage.

Voorzitter,
Beste collega’s en kijkers online,

Vandaag beleven we een bijzonder moment met elkaar. De huidige coalitie biedt voor de laatste keer een begroting aan; die van 2022.

Reden voor plan! om terug te blikken en vooruit te kijken. In ons terugblikken hebben wij ons de vraag gesteld: Stel dat wij de huidige coalitie zouden mogen beoordelen, hoe zou het rapportcijfer er dan uitzien? Wat ons betreft, zou het rapport vooral plussen kennen, en maar weinig minnen. Hiermee geven we een oprecht gemeend compliment aan de coalitie.

En natuurlijk waren wij geregeld kritisch; denk aan de extra investeringen die onder invloed van Covid-19 in de stad gedaan zijn. Wij juichten deze extra investeringen toe, maar wIJ hadden er voor gekozen deze middelen wat anders in te zetten. Tegelijkertijd past daarbij een hand in eigen boezem: als Raad hadden wij hierop veel meer invloed aan de voorkant willen én moeten hebben.

Deze coalitie heeft er voor gezorgd, al ging het niet zonder slag of stoot, dat het nieuwe huis voor de Stad en Sport en Beleefcampus de Braak er gaan komen. Een prachtig resultaat.

Iedere Helmonder laten meedoen

Een belangrijk speerpunt van deze coalitie, zijn de inspanningen om alle Helmondse inwoners te laten meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Deze ambitie, waar wij volledig achter staan, ging en gaat gepaard met forse investeringen. Echter, na bijna vier jaar vinden wij de vraag legitiem: hebben we hier voldoende bereikt? En nog belangrijker: hebben we de mensen om wie het zou moeten gaan afdoende bereikt? Hebben we voldoende gekeken of de inzet van middelen hiertoe, ook de effecten opleverden die we voor ogen hadden?

Teveel inwoners vinden op de een of andere manier immers nog te weinig aansluiting. Wat plan! betreft zal ook de volgende coalitie zich moeten blijven inzetten op een integrale aanpak voor deze groep stadsgenoten. Wij vinden dat daar, zowel voor Bestuur als Raad, betere tools bij horen. Er is namelijk nauwelijks een heldere lijn te vinden in respectievelijk Kadernota, voorjaarsnota, beraps, jaarverantwoording en begroting.

De programma’s worden in alle stukken onvoldoende eenduidig gerapporteerd waardoor het haast ondoenlijk is om te bepalen of de beoogde effecten van doelstellingen van de programma’s in een bepaalde periode behaald zijn; én of er daarom voldoende legitieme gronden zijn om de bijbehorende budgetten aan te passen.

Door deze wijze van rapporteren is het voor de Raad geen sinecure om haar taken naar behoren te vervullen. Dat moet wat ons betreft in een volgende periode echt veranderd worden. In dit kader, en dat is niet bedoeld als sneer, verbaast het ons niet dat er zich geen enkele inwoner gemeld heeft voor de Hooravond Begroting. We staan als politiek al ver van onze inwoners af en de wijze van rapporteren over onze verantwoording naar de Stad schrikt mensen eerder af dan dat het ze uitnodigt.

Veiligheid en handhaving

Een belangrijk onderwerp is ook veiligheid en handhaving. De extra investeringen die gedaan zijn, zijn niet voldoende voor een beter gevoel van veiligheid. Als voorbeeld de grote overlast van het afsteken van vuurwerk voor zowel mensen als dieren. Al weken worden diverse wijken geterroriseerd door forse knallen, niet alleen in de avond, maar ook overdag. Voor ons staat als een paal boven water dat afspraken die wij als samenleving met elkaar maken, ook nageleefd moeten worden.

Tegen die inwoners die menen deze afspraken aan hun laars te kunnen lappen en daarmee continu een gevoel van onveiligheid bij anderen veroorzaken, mag wat ons betreft bikkelhard opgetreden worden. Wij roepen een volgend college dan ook op hier nog harder op in te zetten.

Digitale Transformatie en de ontwikkelingen in de jeugdzorg

U weet, dat wij ons met u zorgen maken over de digitale Transformatie en de ontwikkelingen in de jeugdzorg. We hebben wat dat laatste onderwerp betreft vertrouwen in de huidige wethouder en we spreken hierbij de wens uit dat zij zich in haar samenwerking met alle stakeholders, ook buiten de heilige huisjes durft te begeven; het wiel hoeft immers niet steeds opnieuw uitgevonden te worden; een kijkje in de andere domeinen binnen de gezondheidszorg kan verfrissend werken.

Openbaar vervoer

Zoals de meeste collega’s, hebben ook wij een aantal zaken opgehaald in de stad ten behoeve van het verkiezingsprogramma. Een van de ergernissen is het openbaar vervoer of beter het gebrek hieraan. Als wij een autoluw centrum willen omarmen, zullen we meer aandacht moeten geven aan de bereikbaarheid ervan.

Die bereikbaarheid geldt overigens niet alleen voor het centrum, maar alle delen van de stad. Het is voor ons echt te kort door de bocht om te zeggen dat we in Helmond toch vier stations hebben en dat iedereen daarheen of daarvandaan de fiets of de benenwagen kan gebruiken.

De inzet op deelauto’s hebben we nooit begrepen. Onderzoeken tonen immers aan dat deze deelauto zeker niet het middel van de toekomst wordt. In praktische zin blijkt daarnaast ook nog eens dat mensen er nauwelijks voor open staan. De eerste stap in het bereikbaar houden van de stad zou in onze ogen een behoeftepeiling onder onze inwoners en werkenden in onze stad moeten zijn, alvorens middelen te promoten. Daarom zal plan! met Mi Hellemonders, de PvdA, 50PLUS, GroenLinks, Helder Helmond en D66 een motie indienen met als doel te onderzoeken waar de behoefte van inwoners en werkenden ligt ten aanzien van het vervoer. (Unaniem aangenomen)

Verkiezingen

Tot slot, voorzitter; over een aantal maanden vinden verkiezingen plaats. Wij richten ons in het licht daarvan tot onze 36 collega’s.

Onze taak als gemeenteraadsleden kent een drietal pijlers: een vertegenwoordigende, een controlerende en een kaderstellende. Met name dit laatste facet biedt de mogelijkheid om bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad in gezamenlijkheid vast te stellen welke 3 of 4 majeure onderwerpen door de nieuwe coalitie zeker opgepakt dienen te worden.

Nieuwe politiek in Helmond

Deze oproep, en we hebben hem eerder geplaatst, loopt dwars door coalitie en oppositie heen. Het wil het handelen en denken in ‘oude’ politiek doorbreken en sluit aan bij de plannen die deze raad heeft om op een andere manier te gaan werken. Een manier die dichter bij de inwoners staat. Helmonders mogen van hun gemeenteraad immers verwachten dat ze handelen in het belang van de stad en een raadsakkoord op majeure onderwerpen zal bij onze inwoners dan ook lof en respect oogsten en zeker ook bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de lokale politiek. Eenheid in verscheidenheid. Een kleine stap op weg naar een nieuwe politiek in Helmond.

Namens plan!

Sacha van Lierop