Bijdrage plan! 09-05-2017: Amateurvoetbal Helmond

Voorzitter,

Vanavond komen in het dossier rondom het amateurvoetbal in Helmond geschiedenis en toekomst bij elkaar. Geschiedenis in de zin van: we spreken al een jarenlang over hoe nu verder met het amateurvoetbal, maar ook geschiedenis met het oog op het roemrijke bestaan van onze Helmondse clubs. Vanavond kijken wij als raad nadrukkelijk naar de toekomst, want dát er wat moet gebeuren daar zijn alle betrokkenen het roerend over eens!

Wethouder Stienen heeft halverwege 2015 de clubs de opdracht gegeven de koppen bij elkaar te steken om te komen tot een gezamenlijke oplossing voor diverse problemen. Dat heeft geleid tot het rapport ‘Toekomstvisie Amateurvoetbal Helmond 2016-2025’. De verenigingen en in het bijzonder de voorzitters van de diverse clubs verdienen daarvoor een groot compliment. Het is, denken wij, niet altijd even gemakkelijk geweest om tot een bijna eensluidende visie te komen.
Bijna welteverstaan gelet op de voorbehouden van een aantal clubs neergelegd in genoemde visie. Nog niet zo heel lang geleden waren de verhoudingen tussen de betrokken clubs dusdanig dat er geen sprake zou kunnen zijn van de totstandkoming van een dergelijk document. Het dringende verzoek van de wethouder heeft in onze ogen zeker bijgedragen dat clubs nu overduidelijk nut en noodzaak van samenwerking op allerlei terreinen in zijn gaan zien. Ook hij verdient van ons daarvoor de nodige credits.

Het college komt vervolgens met haar ‘Visie op amateurvoetbal Helmond’ vastgesteld op 28 maart jl. en wat heeft geresulteerd in Raadsvoorstel 26. Het college stuurt daarbij aan op 6 hoogwaardige sportparken waarbinnen amateurvoetbalverenigingen zich (verder) kunnen ontwikkelen tot vitale clubs in de breedste zin des woords om zo het Helmonds amateurvoetbal naar een hoger niveau te tillen. Onze partij kan zich dan ook vinden in het voorstel van het college.

Voorzitter, wij gaan echter nog een stapje verder in die toekomst. In de ‘Toekomstvisie Amateurvoetbal Helmond 2016-2025’ spreken de clubs zich, bij monde van hun voorzitters, uit voor een tweetal centraal gelegen grote, duurzame, multifunctionele accomodaties waar onderwijs, gezondheidszorg en sport samenkomen met daarnaast een drietal wijkgerichte sportparken waar een of meerdere verenigingen gebruik van kunnen maken. Geen 6 maar 5 sportparken! Een interessante gedachte. Wij dagen het voorzittersoverleg dan ook uit om daarover in gesprek te blijven met elkaar, met andere partners en met de gemeente. Een breed gedragen overleg over de toekomst van de sport in onze stad op de langere termijn. Dat is wat Johan Cruijff, en wat dan ook terecht geciteerd is door de clubvoorzitters, bedoelde met de woorden: ‘Winnen doe je met z’n allen’.

Voorzitter, tot zover in eerste instantie.