Bijdrage plan! 01-06-2017: Voorjaarsnota

Voorzitter,

Als opmaat voor de laatste begroting van dit college ligt de VJN 2017 voor. Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om terug te kijken, een tweetal zaken specifiek te benoemen om daarna de toekomst onder de loep te nemen.

Terugkijkend kunnen we constateren dat we met elkaar binnen een aantal grote dossiers flinke stappen hebben gezet: de Sociale Stad, waarbij het college een pluim verdient met betrekking tot de integrale aanpak die zij voorstaat en waarbinnen onder andere ingezet wordt op het opplussen van de wijken Leonardus, de Waart en Anna met als inzet/ambitie meedoen, rondkomen en vooruitkomen van de bewoners. In dit kader ervaart onze partij het opnieuw aanstellen van buurtbeheerders als een échte plus!
Eíndelijk zijn er ook niet te vermijden stappen gezet binnen het gevoelige dossier Amateurvoetbal Helmond. Ook hierin vond het college in plan! een medestander. De realisatie van Sportcampus de Braak kan en mag hiervan niet los gezien worden. Binnenkort worden we over de voortgang in dit dossier geïnformeerd. Plan! maakt ook nu weer van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor realisatie van een twee baden zwembad op de Braak. Pas dan is in onze ogen het plaatje compleet!
Er is een eerste aanzet gemaakt met betrekking toto de aanpak van het Centrum in de vorm van de aanleg van het Havenpark waarbij onze partij nogmaals wil benadrukken dat een tweede woontoren ons inziens noodzakelijk is om met de daaruit voortvloeiende gelden verdere ontwikkeling elders in het centrum in gang te kunnen zetten. Wij zijn in dezen ook erg blij verrast met de ontwikkelingen rondom de Oranjekade hetgeen naadloos aansluit bij het huidige centrumperspectief.
Tenslotte zijn we zéér ter spreken over de effecten van het Aanvalsplan Veiligheid wat, zoals nu bekend, heeft geresulteerd in plek 22 op de AD misdaadmeter. Een forse daling! Chapeau! Wat ons betreft blijven we met alle middelen die we ter beschikking hebben inzetten op dit thema zodat een verdere daling gerealiseerd kan worden.

Voorzitter, plan! zal een motie indienen m.b.t. de herinrichting van de Burgemeester Krollaan in verband met de verkeersveiligheid. Wij dragen daarin het college op om hiervoor een plan van aanpak te maken met een mogelijke financiële dekking en daarmee terug te komen naar de raad. Graag een reactie in dezen van het college.
Wat betreft sluis 8 en 9 het volgende. Er wordt melding gemaakt van het feit dat indien er geen zakelijk scheepvaartverkeer gebruik zou maken van sluis 9 als alternatief een minder kostbare damwand kan worden overwogen. Wij gaan er vanuit dat de investering waarover wordt gesproken de dure variant is nl. € 7,3 miljoen. Indien gekozen wordt voor het alternatief: wat is dan het totaalbedrag van de totale investering. Bedrijven gelegen aan de insteekhaven zijn dan niet meer bereikbaar per schip. Zijn er reeds plannen met betrekking tot de bereikbaarheid van bedrijven indien gekozen wordt voor het alternatief?

In de programmabegroting 2017-2020 wordt op pag. 115 gesproken over een investering van € 7 miljoen voor sluis 8. Indien bij sluis 9 gekozen wordt voor het alternatief is dan voor sluis 8 eveneens sprake van een minder kostbaar alternatief? We horen in dezen graag de visie van het college.
Kijken we naar de toekomst dan constateert plan!, gelukkig samen met andere partijen hier aanwezig, dat de rol van de raad aan verandering onderhevig is. Vertegenwoordigers van alle partijen buigen zich op dit moment over hoe die veranderende rol vorm te geven. Wij willen dit moment gebruiken om hier een pleidooi te houden voor het sluiten van een raadsakkoord over een aantal majeure projecten voor de volgende coalitieperiode. Wij roepen alle fractievoorzitters dan ook op om hierover met elkaar zo spoedig mogelijk in overleg te gaan. Tenslotte zitten we hier allen met maar één belang voor ogen: Helmond en haar inwoners! Het is met dát belang voor ogen dat overeenstemming voorafgaande aan een nieuwe coalitieperiode op een aantal terreinen binnen de raad ons inziens gaat boven een wel of niet dichtgetimmerd coalitieakkoord!
Een andere trend die zich aftekent is dat inwoners veel meer zeggenschap willen hebben over een deel van de begroting. Medeverantwoording dragen draagt aantoonbaar bij aan meer betrokkenheid bij de wijk én, niet onbelangrijk, de lokale politiek. Plan! heeft hier al eerder in een opiniestuk in het ED voor gepleit. Wat ons betreft zou het buurtbudget in de toekomst flink opgeplust moeten worden zodat deze bijdrage per wijk terecht inwonersbegroting mag heten. Dát, voorzitter, valt wat ons betreft onder de noemer ‘Helmond doet ’t zelf!’
Als we het dan tóch hebben over ‘Helmond doet ’t zelf!’ dan spreken wij ons vanaf deze plek duidelijk uit tégen een grootschalige herindeling in de regio Zuid-Oost Brabant. Zoals u weet, voorzitter, blijft deze discussie de gemoederen bezig houden. Onze stad komt van ver. Zij heeft de afgelopen decennia op diverse terreinen een positieve ontwikkeling doorgemaakt. We hebben laten zien dat we wat kunnen hier in Helmond en daar mogen we best wat trotser op zijn. De basis voor verdere ontwikkelingen ligt niet in grootschalige herindelingen waarbij de afstand tussen inwoner en lokale overheid recht evenredig blijkt aan de stijging van de OZB en dát, voorzitter, is wetenschappelijk aangetoond. Neen, de basis zit in samenwerking gebaseerd op vertrouwen en elkaar wat gunnen. Dáár geloven wij in!

Voorzitter, tot zover in eerste instantie.

Motie Burgemeester Krollaan

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 1 juni 2017

Overwegende dat

  • veel schoolgaande jeugd van het Carolus Borromeus College gebruikmaakt van de Burgemeester Krollaan om van en naar school te gaan
  • er geen sprake is van een duidelijk aangegeven fiets- en voetpad
  • het aantal verkeersdeelnemers met het oog op vestiging van het Summa College op de Automotive Campus alleen maar toe zal nemen
  • er elke dag sprake is van sluipverkeer
  • bewoners zich ernstige zorgen maken over de snelheid waarmee snelverkeer gebruikmaakt van de Burgemeester Krollaan
  • dit al met al vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid een onwenselijke situatie is

Verzoekt het college

  • in het verlengde van het verbeteren van de verbinding tussen station Mierlo-Hout en de Automotive Campus een plan van aanpak te maken om de verkeersveiligheid van  de Burgemeester Krollaan te verbeteren
  • de raad te informeren over dit plan en de mogelijke financiële dekking

En gaat over tot de orde van de dag.