Bijdrage plan! 22-06-2017 : ‘Onderzoek overschotten zorggeld 2015 gemeente Helmond

Voorzitter,

Voor ons ligt het langverwachte rapport inzake ‘Onderzoek overschotten zorggeld 2015 gemeente Helmond’. Net als de Rekenkamercommissie betreurt plan! het feit dat geen antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvraag: wat is de oorzaak van het ontstaan van het overschot in 2015 op het WMO budget en het Jeugdzorg budget. Met de tijdens de onderzoeksperiode beschikbare bestanden, bleek het echter onmogelijk om op cliëntniveau de indicatie met de realisatie te vergelijken. Eenzelfde conclusie kon worden getrokken m.b.t. de voorlopige cijfers van 2016.
Voorzitter, wat een deceptie na alle commotie vooraf over de besteding van met name WMO gelden in het Helmondse. Het onderzoek heeft ons kennelijk niets gebracht of toch wel?

Wat het ons brengt zijn de adviezen welke, gelukkig, door dit college ruimhartig worden onderschreven en opgevolgd. Natuurlijk heeft plan! oog voor allerlei omstandigheden die door het college worden aangevoerd ter ondersteuning van ‘zoals zaken gelopen zijn’. Blijft voor onze partij overeind dat in dit dossier aantoont dat zaken niet altijd naar behoren zijn gelopen. plan! kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het college hier en daar in dit rapport toch wel een corrigerende tik op de vingers heeft gekregen. Echter, van een tik op de vingers kun je en moet je leren.

Net als de Rekenkamercommissie heeft plan! goed kennis genomen van het voornemen van het college om in november 2017 een actueel beeld te schetsen van de stand van zaken m.b.t. de aanbevelingen door AEF gedaan. Dan zal blijken of het college in dezen heeft willen en kunnen leren van het verleden. Naar die tussenevaluatie kijken wij reikhalzend uit! Deze tussenstand dient in onze ogen voorlopig wel een vervolg te krijgen in de vorm van halfjaarlijkse bijpraatsessies die dieper gaan dan wat we tot nu toe gewend waren (de heer Chahim van de PvdA refereerde hier in zijn bijdrage ook al aan) zodat we met elkaar kunnen vaststellen dat we op de goede weg zijn! Graag de visie van het college m.b.t. dit punt.

plan! is absoluut geen voorstander van het feit dat het college zelf het vervolgonderzoek ter hand neemt. De slager dient zijn eigen vlees niet te keuren. In dit geval laten we dat maar wat graag over aan de onafhankelijke Rekenkamercommissie. Mocht de financiële polsstok van de Rekenkamer niet ver genoeg reiken voor dat vervolgonderzoek dan dient in onze ogen geput te moeten worden uit de algemene reserve.

Als laatste doen wij een dringend beroep op de gemeente, zowel bestuurlijk als ambtelijk, én de zorgaanbieders om met name werk te maken van de langetermijnvisie op de WMO en Jeugdzorg. Die innovatie-agenda dient er snel te komen! Vind elkaar op dat terrein zodat de hulpvraag van de zorgbehoevenden in onze stad voor de lange termijn gewaarborgd is en blijft!
Dit laatste is niet op te vatten als een dringend verzoek, maar als een opdracht!

Voorzitter, tot zover in eerste instantie.