Vragen aan college: Afvalbeleid 2021 – DIFTAR

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Op 1 februari jl. ontvingen wij als raad- en commissieleden antwoorden op de vragen die Groen Links gesteld heeft over de communicatie met onze inwoners over het nieuwe afvalbeleid, waarvoor dank.
Het nieuwe afvalbeleid is in de Raadsvergadering van 22 september 2020 als bespreekstuk geagendeerd. Nagenoeg alle partijen hebben tijdens deze vergadering de nadruk gelegd op tijdige en duidelijke communicatie richting onze inwoners. Uw college heeft toegezegd deze communicatie belangrijk te vinden en hiervoor zorg te dragen. U had vanaf de Raadsvergadering nog ruim 3 maanden om het gewijzigde beleid bij onze inwoners onder de aandacht te brengen. Wij zijn teleurgesteld in de wijze waarop- en de tijdigheid waarmee u het nieuwe afvalbeleid, dat veel inwoners mogelijk fors in hun portemonnee treft, gecommuniceerd hebt. Wij hebben daarom de volgende aanvullende vragen.

  1. Waarom hebt u er niet voor gekozen om tijdig, dus direct na het raadsbesluit, onze inwoners per brief te informeren over het gewijzigde afvalbeleid per 2021?
  2. Hebt u onderzocht wat het bereik( (in percentage van alle inwoners van Helmond) is van de media waarvan u aangeeft gebruik te maken in uw antwoord op vraag 7 van Groen Links?
  3. Diverse andere gemeenten kiezen ervoor om gratis zakken te verstrekken aan gebruikers van luiers en incontinentiemateriaal via afhaalpunten. Deze zakken kunnen door de inwoners vervolgens kosteloos ingeleverd worden bij de Milieustraat. Is uw college bereid om een dergelijke faciliteit ook aan te bieden aan de inwoners van Helmond  in afwachting van een overeenkomst bij luier recycling bedrijf ARN in Weurt, waar we momenteel op de reservelijst staan? Zo ja, met ingang van welke datum? Zo nee, waarom niet?
  4. U geeft aan dat de brief die aan alle huishoudens wordt verstrekt met uitleg over diftar, naar verwachting op  8 februari bij de inwoners op de deurmat ligt. Met een beetje pech, hebben onwetende inwoners dan al te goeder trouw in lijn met de regelmaat van afgelopen jaren, hun restafval container drie of vier keer ter lediging aangeboden. Gelet op deze teleurstellend late directe communicatie met onze inwoners, vinden wij dat de registratie van het aantal aangeboden restafvalcontainers niet eerder mag ingaan dan de datum na ontvangst van de brief door de inwoners. Kunt u aangeven of u dit met ons eens bent? En bent u dan bereid de teller van het aantal ledigingen restafval tot de datum na ontvangst van de brief voor alle inwoners op “nul” te zetten?

Tot slot: wij vernemen uw antwoord op met name vraag 4 graag tijdig voor de raadsvergadering op 9 februari. Mocht het u niet lukken hierop tijdig te antwoorden, zullen wij voor genoemde raadsvergadering een motie indienen.

Met vriendelijke groet,

namens plan!