• Jouw mening telt

 • Politiek in duidelijke taal

 • Concreet en uitvoerbaar

Mijn, jouw, ons plan

plan! is er voor de inwoners. Daarom bedenken we onze plannen niet vóór jou, maar mét jou. We staan voor vakkundige, toegankelijke en eerlijke volksvertegenwoordiging.

Dat betekent wat ons betreft:

 • dat jij als inwoner altijd invloed krijgt op de politieke beslissingen die we nemen;
 • dat jij als inwoner altijd welkom bent om vragen te stellen, constructief mee te denken en mee te doen;
 • dat jij als inwoner vertegenwoordigd wordt door mensen met een heldere en krachtige inbreng. Mensen die standpunten vakkundig onderbouwen en in staat zijn om hun standpunten goed te verdedigen;
 • dat wij ervoor gaan om die standpunten en plannen vorm te geven en te realiseren. Dit doen we door samen te werken met andere partijen en het gemeentebestuur, maar vooral met de inwoners zelf.

Jouw mening telt

Concrete en uitvoerbare plannen: dat is waar we bij plan! voor gaan. En die plannen maken we niet alleen. We hebben jou daar hard bij nodig. Daarom organiseren we regelmatig ‘in gesprek met plan! Een bijeenkomst om specifieke onderwerpen te bespreken. Iedereen kan meedoen en onderwerpen inbrengen. Ook bij het fractieoverleg van plan! is iedereen welkom.

Online meestemmen

Bij belangrijke vraagstukken vragen we onze kiezers om hun mening. Dit gebeurt online via het Vrije Kiezers Mandaat (VKM). Voordat de raad een belangrijke beslissing moet nemen, krijg je een e-mail waarin we om jouw mening vragen. Vervolgens stem jij via het VKM anoniem mee met onderwerpen die belangrijk voor jou zijn. Op basis daarvan vertegenwoordigen wij jouw mening in de raad. Want jouw mening doet ertoe.

Vrijwilliger van de maand

Het creëren van een fijne plek om te wonen, werken en te leven doen we samen. En omdat ‘samen’ voor ons belangrijk is, zet plan! elke maand een vrijwilliger uit de gemeente Helmond in het zonnetje: de vrijwilliger van de maand.

Politiek in duidelijke taal

We leggen je graag uit hoe de politiek werkt en hoe standpunten of beslissingen tot stand komen. Ook vertellen we je graag wat onze bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn en hoe wij deze invullen. We geven geen populistische valse verwachtingen, maar zeggen eerlijk en open wat haalbaar is en waar wij voor staan. Dat is plan!

De bijdragen van plan!

plan! acteert in de raad als onafhankelijke partij. Voorstellen van zowel oppositie als coalitiepartijen bekijken we kritisch, ondersteunen we wel of niet en controleren we op de uitvoering. We zoeken samenwerking met alle partijen en vertegenwoordigen daarin de mening van onze achterban. Wij gaan niet in debat om ons gelijk te halen, maar wij gaan in gesprek, op een eerlijke en opbouwende manier.
De bijdragen van plan! zijn gebaseerd op ‘gezond verstand’, de menselijke maat, feiten en uitvoerbaarheid. We richten ons op de inhoud, gaan voor resultaat en luisteren naar wat jij als inwoner daadwerkelijk wil. Zo maken we samen met jou ‘ons plan’.

Om deze reden heeft plan! geen vooraf dichtgetimmerd programma. Dat past niet bij de continue inbreng van onze achterban. Wel zijn er een aantal aandachtspunten die we samen met inwoners hebben vastgesteld.

Volksraadpleging over belangrijke thema’s
Over onderwerpen zoals meer coffeeshops of een vuurwerkverbod wil plan! samen met de inwoners beslissen. Zolang er in Helmond geen volksraadpleging plaatsvindt, wil plan! het landelijke beleid volgen en geen extra/eigen maatregelen treffen.

Ons plan

Helmond is een diverse stad. Een stad met heel veel verschillende mensen. Iedereen is welkom, is gelijkwaardig en verdient een goede vertegenwoordiging in het bestuur van onze stad.
Daarnaast is Helmond ook een groeiende stad, met diverse ‘stadse’ uitdagingen en mogelijkheden. Samen werken we daar hard aan. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, de politiek, het bestuur, de gemeentelijke organisatie, verenigingen en héél veel vrijwilligers. Iedereen draagt zijn steentje bij.
Bij plan! zijn we daar trots op. Daarom zetten wij ons graag in als politieke vertegenwoordiging van de inwoners. Met als inzet dat al die inwoners zich gelukkig en veilig voelen en de toekomst met vertrouwen tegemoetzien.

1. Veiligheid en handhaving

Of je je veilig voelt of niet, hangt grotendeels af van je directe omgeving. Criminaliteit in je wijk, onveilige verkeerssituaties, huiselijk geweld, drugsgebruik, burenoverlast. Handhaving is belangrijk maar lost de oorzaak van onveiligheid vaak niet op. Het voorkomen dat onveilige situaties kunnen ontstaan – ofwel, preventie – krijgt bij plan! de hoogste prioriteit.

Aandacht voor leefbaarheid en sociale cohesie
Om de veiligheid te verbeteren, is er meer aandacht voor leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk nodig. Wijkgebouwen moeten beschikbaar zijn voor allerlei activiteiten en het verenigingsleven moet meer ondersteund worden.

Preventie door bewoners zelf
We realiseren ons goed dat de veiligheidsproblematiek in elke wijk anders is. Daarom wil plan! dat wijkbewoners alle ruimte krijgen om samen met de wijkagent een preventieagenda op te stellen. En dat zij handvatten krijgen om onveilige situaties te voorkomen. Het moet duidelijk zijn wat wel en niet mag. En mensen moeten weten wat zij zelf kunnen doen om onveilige situaties te voorkomen.

Meer BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) per wijk
Toezicht en handhaving is de verantwoordelijkheid van de overheid. De wijkagent en BOA’s spelen daarbij een belangrijke rol in de wijk. plan! ziet graag meer BOA’s per wijk en een ‘no nonsens’ handhavingsbeleid. Dat betekent duidelijke regels en consequente handhaving.

2. Gezond leven en zorg op maat

Alle inwoners moeten de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ook als zij geen hulp van familie, vrienden of buurtgenoten kunnen krijgen. Mensen blijven immers langer zelfredzaam als zij toegang hebben tot vroegtijdige en laagdrempelige zorg.

Sport- en recreatiemogelijkheden in de wijk
Als we aan onze gezondheid werken, verkleinen we onze zorgbehoefte. Plan! wil het voor inwoners daarom gemakkelijker maken om aan hun gezondheid te werken. Goede en voor iedereen toegankelijke mogelijkheden voor sport en recreatie zijn hiervoor onmisbaar. In elke wijk.

Kaders voor particuliere bedrijven
Het verlenen van zorg gebeurt voor een groot deel door particuliere bedrijven. Wij vinden het een vereiste dat zij dit doen vanuit de belangen van de cliënt, op basis van kwaliteit en resultaat. Om dit te waarborgen, wil plan! meer controle op particuliere zorgverleners.

Specifieke aandachtspunten
Op het gebied van zorg en ondersteuning heeft plan! drie specifieke aandachtspunten:

 1. Verplicht eigen risico zorgverzekering: Op dit moment kunnen inwoners met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen een korting krijgen op de premie van de aanvullende zorgverzekering.  De verplichte basisverzekering dekt echter de kosten voor medisch noodzakelijk zorg.  De overheid bepaalt dat iedereen een wettelijk verplicht eigen risico heeft van €385 per jaar voor deze basisverzekering. plan! wil in plaats van een korting op de aanvullende verzekering, een vergoeding voor het verplichte eigen risico in de basisverzekering zodat medisch noodzakelijke zorg niet omwille van het eigen risico vermeden hoeft te worden.
 2. Huishoudelijke ondersteuning: Iedereen moet aanspraak kunnen maken op huishoudelijke ondersteuning. Hoeveel ondersteuning iemand krijgt, hangt af van de persoonlijke situatie. Om dit betaalbaar te houden, willen wij dat de cliënt een eigen bijdrage naar draagkracht gaat betalen.
 3. Verbeteren van de jeugdzorg: De wachtlijsten zijn wat ons betreft onaanvaardbaar. Dit vraagt om een andere aanpak. Wij willen dat er duidelijke keuzes gemaakt worden wat er nog onder jeugdzorg valt. Daarnaast moet er beter gekeken worden naar wat echt werkt. plan! wil dat de gemeente op deze punten een duidelijke regierol neemt waarbij strenger op kwaliteit, kostenbeheersing en resultaat gestuurd wordt.

3. Iedereen moet kunnen meedoen

Elke inwoner moet aan de samenleving mee kunnen doen. Toch houden we in Helmond nog onvoldoende rekening met mensen met een beperking. Dit kan voor sport, vrijetijdsbesteding of werk een probleem veroorzaken.

Beleid specifiek voor Helmond
plan! wil samen met betrokkenen en belangenorganisaties een beleid opstellen, dat specifiek gericht is op de situatie in Helmond. Het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap is hiervoor het uitgangspunt. Vervolgens wil plan! dit vertalen naar een budget in de begroting van de gemeente. Zodat we er niet alleen over praten, maar er ook daadwerkelijk iets aan doen.

4. Cultuur, sport en recreatie

Helmond is een groeistad. Dat betekent dat de voorzieningen voor cultuur, sport en recreatie moeten meegroeien.

Goed aanbod van cultuur
plan! wil in Helmond een goed aanbod van cultuur realiseren. Denk hierbij aan kunst en theater, zowel op professioneel als amateurniveau. Zelf zien wij kansen voor een fusie van het Speelhuis, de Cacaofabriek en het Annatheater. Maar bovenal willen wij initiatieven van de inwoners stimuleren, door hen de ruimte te geven om een eigen cultuur te creëren.

Extra impuls op het gebied van sport
Door het nieuwe Sportcentrum De Braak heeft sport in Helmond een enorme impuls gekregen. De andere sportaccommodaties in Helmond zijn helaas in minder goede staat. Dat vraagt wat ons betreft om een extra impuls voor accommodaties in elke wijk.

Ontwikkeling recreatiegebieden
Op gebied van recreatie is er voor Helmond een inhaalslag nodig. Wij zijn voor het ontwikkelen van Berkendonk als recreatiegebied en willen daarvoor ondernemingen uitnodigen. plan! wil daarnaast de inwoners betrekken bij het vaststellen van de recreatie behoefte en samen initiatieven opzetten.

5. Economie, werkgelegenheid en onderwijs

Op dit moment zijn er in de Gemeente Helmond een aantal speerpunten geformuleerd. Deze zijn verdeeld volgens de sectoren ‘Automotive’, ‘Food’, ‘slimme maakindustrie’ en een ‘sterk MKB’. plan! mist de rode draad in de keuze van deze speerpunten.

Als je de speerpunten op deze klassieke manier benoemd, heb je een veel te grote opgave voor een gemeente met 100.000 inwoners. Daarnaast is de aansluiting met het onderwijs veel moeilijker. Het vraagt om een grote diversiteit aan opgeleide mensen die niet overal inzetbaar zijn. plan! wil een beleid dat zich richt op een gemene deler.

Beleid gericht op gemene deler
Dat betekent het ontwikkelen van de economie rondom specifieke kennis, die divers en in vele sectoren toepasbaar is. Hiermee creëren we innovatiekracht en flexibiliteit en minder afhankelijkheid van economische voor- en tegenspoed in bepaalde sectoren.
Die specifieke kennis is eigenlijk al aanwezig in het DNA van Helmond.
Voor Helmond is dat de ontwikkeling en toepassing van ‘Productietechnologie’.

Onderwijs en flexibelere arbeidsmarkt
Het onderwijs kan makkelijker aansluiten bij deze gemene deler. Doordat mensen inzetbaar zijn op basis van kennis en ervaring, onafhankelijk van een specifieke sector, wordt de arbeidsmarkt flexibeler. Hierdoor ontstaat meer werkgelegenheid.

Helmond als smaakmaker in de Peel
plan! wil dat er onder de regie van de gemeente een extra impuls wordt gegeven aan de detailhandel en horeca in Helmond. Gericht op een betere onderlinge samenwerking, flexibele regels en het trekken van meer bezoekers. Een betere profilering van de regio is hiervoor noodzakelijk.

6. Stedelijke vernieuwing, huisvesting, verkeer & bereikbaarheid

Wonen in Helmond moet aantrekkelijk zijn voor jong, oud, alleenstaanden en gezinnen. Om dit te realiseren heeft de woningbouw een nieuwe impuls nodig.

Meer betaalbare huur- en koopwoningen
Dit gebeurt enerzijds door te verstedelijkheden in de binnenstad en daar nieuwe appartementen en woningen te bouwen. En anderzijds door de bouw van een nieuwe wijk aan de rand van de stad. Met deze mix van bouwinitiatieven blijven de woonmogelijkheden in Helmond divers.

Groene en goed bereikbare binnenstad
Verstedelijking betekent voor plan! meer dan het bouwen van extra appartementen. De binnenstad moet groener, levendiger en goed bereikbaar zijn. Niet autoluw, maar autovriendelijk. plan! gelooft niet in het forceren van het gebruik van fiets of openbaar vervoer. Wel geloven we in slimme routes en slim parkeren voor auto’s. Zo houden we het centrum bereikbaar, zonder overlast van verkeer.

Het openbaar vervoer beschikbaar houden
plan! wil het openbaar vervoer invullen met oplossingen naar behoefte van de inwoners. Zodat reizen binnen de stad betaalbaar en comfortabel is voor iedereen. Zo zien wij kansen om openbaar vervoer op specifieke locaties te creëren, op tijden waarop er behoefte is. Denk hierbij aan het Elkerliek ziekenhuis, scholen en industrieterreinen.

7. Leefbaarheid en wijkbeleid

Als wijkbewoner weet je zelf het beste wat de leefbaarheid in je wijk beïnvloedt en wat er beter kan. plan! wil de wijken daarom meer verantwoordelijkheid en vrijheid geven om daar zelf over te beslissen. Dat betekent dat er ook een toereikend budget moet zijn voor de uitvoering. plan! wil elke wijk een eigen budget geven en promoot dit met de leus: ‘Een ton voor elke wijk’.

8. Natuur, dierenwelzijn en milieu

Door de verstedelijking staat de leefbaarheid voor mens én dier flink onder druk. plan! wil die leefbaarheid op peil houden door vergroening in de stad en het creëren van meer natuur en recreatie in buitengebieden.

Milieubeleid
plan! wil voor industriële bedrijven en veehouderijen een streng milieubeleid en een strenge handhaving. Bij overlast wordt er geluisterd naar de inwoners. Daarvoor wil plan! een vast meldpunt bij de gemeente. Hier kun je als inwoner terecht met klachten, opmerkingen en vragen.

Huisdieren
Huisdieren zijn voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun leven. Dat moeten we zo houden. Echter betekent het wel dat we kritisch moeten zijn op de leefomstandigheden van het huisdier. Het gaat tenslotte om het welzijn van mens en dier. Om het welzijn van huisdieren te bevorderen, wil plan! meer groene ruimte en uitlaatplekken creëren.

9. Politiek, bestuur en organisatie

plan! wil een nieuwe politiek, een andere bestuurscultuur en een beter dienstverlenende gemeentelijke organisatie. Maar vooral ook meer inspraak voor alle inwoners.

Openheid en samenwerken
Het bestuur, burgemeester en wethouders, moet inwoners beter informeren en meer betrekken bij plannen of beslissingen. Daarom willen we initiatieven zoals een inwonerspanel, jongerenraad en seniorenraad ondersteunen en actiever betrekken bij de opinievorming.

Samenwerking tussen partijen
plan! wil meer samenwerking tussen partijen. Zonder coalitie versus oppositie tegenstellingen. Het gaat om de belangen van de inwoners. Niet om de belangen van politieke partijen.

Dienstverlening met kwaliteit en gevoel
plan! wil dat de gemeentelijke organisatie zich meer kan richten op haar kerntaak: dienstverlening aan haar inwoners, bedrijven en organisaties. De ambtelijke organisatie heeft daar wel hulp bij nodig. Daarom stelt plan! het volgende voor:

 1. Extra investeren: plan! wil extra investeren in ICT (Informatie & Computer Technologie). Hierdoor kunnen beslissingen in de raad door meer informatie beter onderbouwd worden, kan er betere dienstverlening geleverd worden en kan ICT beter beschermd worden tegen hacken. Hierdoor zijn gevoelige informatie en persoonsgegevens beter beveiligd.
 2. Doseren van nieuwe plannen: plan! vindt dat we de hoeveelheid ‘top’ projecten in onze gemeente moeten terugbrengen. We hoeven niet altijd het beste jongetje van de klas te zijn. De gemeente wordt extra belast met wetgeving die we voortaan op lokaal niveau moeten regelen. Denk hierbij aan WMO, jeugdbeleid, participatiebeleid en de nieuwe omgevingswet. Dat vraagt enorm veel van de gemeente en haar ambtenaren. Te veel, vindt plan!. Daarom wil plan! dat de politiek hier rekening mee houdt en het aantal nieuwe plannen doseert.

10. Meer kansen door samenwerking in de regio

Door technologische ontwikkelingen en globalisering is de wereld om ons heen sterk veranderd. Uitdagingen op het gebied van de energietransitie, duurzaamheid en zorg overstijgen de gemeentegrenzen. Het creëren van kansen voor onderwijs, economische ontwikkelingen en wonen is daardoor geen uitdaging meer voor de Gemeente Helmond alleen. Dit gebeurt met regionale, landelijke of zelfs Europese samenwerkingen.

Een nieuwe taak
plan! wil het bestuur en de gemeentelijke organisatie daarvoor beter inrichten. Ambtenaren die zich met externe betrekkingen bezighouden en een wethouder ‘externe betrekkingen’ die de taak krijgt vooral buiten de stadsgrenzen te kijken en met samenwerkingen meer kansen voor Helmond te creëren.

11. Samenwerking met de inwoners

Vaak wordt ‘participatie’ begrepen als dat de gemeente initiatief neemt en dat inwoners dan mogen meedoen. Voor plan! is dit niet genoeg. Wij gaan voor een gelijkwaardige samenwerking. Een samenwerking waarbij we initiatieven, ideeën, verantwoordelijkheid en uitvoering met elkaar delen en samen oppakken.

Cultuurverandering
plan! wil daarvoor een verandering in de huidige bestuurscultuur en ambtelijke organisatie realiseren. Om dit te verwezenlijken wil plan een wethouder die direct hiervoor verantwoordelijk is.

Eerdere informatieverstrekking
Voor juiste en eerlijke participatie moet de gemeente eerder, vaker en meer informatie verstrekken over mogelijke plannen. Zodat inwoners en/of organisaties zich hier eerder en beter bij kunnen aansluiten. Voor inwoners moet het daarnaast duidelijk zijn waar en bij wie ze moeten zijn voor ondersteuning van inwoners initiatieven.

12. Duidelijkheid over arbeidsmigratie

In Helmond zijn er veel arbeidsmigranten en de aantallen zullen steeds verder toenemen. Dat is maar goed ook. Want in de toekomst hebben wij deze migranten steeds meer nodig om specifieke banen te vervullen. Arbeidsmigratie heeft echter ook een aantal uitdagingen. plan! loopt daar niet voor weg. We benoemen de uitdagingen en maken er graag duidelijke afspraken over. Voor de inwoners en voor de arbeidsmigranten.

Duidelijke afspraken over arbeidsmigratie
Om dit te realiseren moet er duidelijkheid komen over huisvesting, taalonderwijs, integratie en woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. plan! wil hierbij ook duidelijkheid over het acceptatieplafond. Hoeveel arbeidsmigranten kunnen we in Helmond aan, zonder dat welzijn, woongeluk, leefbaarheid en gevoel van veiligheid van inwoners en migranten negatief wordt beïnvloed? Door hier duidelijkheid in te creëren, stemmen we beleid af op bijvoorbeeld het type bedrijven dat zich in Helmond vestigt, of op het creëren van andere type woningen, zoals huisvesting voor kortverblijf migranten.

Ondersteunen inwoners bij veranderingen
plan! is van mening dat we inwoners moeten ondersteunen in deze veranderende samenleving. Wij moeten begrijpen dat bepaalde veranderingen voor sommige mensen te snel gaan of dat er een acceptiegrens is. plan! wil deze grenzen samen met de inwoners bepalen.

13. Duurzame energie samen met de inwoners

De overgang naar het gebruik van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie is voor ons allemaal een grote opgave. Nieuwe woningen zonder gasaansluiting, windmolens en zonnevelden in de wijk. Iedereen krijgt er mee te maken.

Veel wordt landelijk geregeld of bepaald door regionaal beleid. Zo is er de RES (Regionale Energiestrategie) Metropoolregio-Eindhoven waarin mogelijke gebieden zijn vastgelegd voor windmolens of zonnevelden. Ook voor Helmond zijn deze mogelijke plekken al vastgelegd in de “Zonnevisie”.

Samen voor schone energie

plan! wil dat de gemeente samen met de inwoners en ondernemers in kaart brengt wat de mogelijkheden in de wijken zijn en ook dat inwoners de kans krijgen om zelf met plannen te komen. Dus niet pas inwoners betrekken als er al plannen door de gemeente of ondernemingen gemaakt zijn. Er zijn veel ‘energiecoöperaties’ in Nederland waar de inwoners meeprofiteren van de omslag naar schone energie. Dat moet ook in Helmond kunnen.

Heb je een vraag, opmerking, wil je een afspraak, een vrijwilliger aanmelden, wil je ons ontmoeten of lid worden? Neem contact met ons op.