Het beleidsplan dient als uitgangspunt voor het functioneren van de partij tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022

 1. INLEIDING
 2. IDENTITEIT
 3. DOELSTELLINGEN
 4. ORGANISATIE
  1. Algemeen
  2. De leden
  3. Vrienden
  4. Het bestuur
  5. De fractie
  6. Project – en/of werkgroepen
 5. COMMUNICATIE
  1. Algemeen
  2. Onderlinge communicatie binnen de afdeling ( bestuur, fractie en collegeleden)
  3. Communicatie met (potentiële) leden
  4. Communicatie met inwoners van Lochem
 6. FINANCIËN
 7. KADERVORMING EN OPLEIDING
 8. LEDENZORG
  1. Leden
  2. Werving van nieuwe leden
  3. Werving potentiële kandidaten voor raad/college
 1. INLEIDING

Voor u ligt het beleidsplan van de in 2015 opgerichte lokale politieke partij plan!. Het beleidsplan dient als uitgangspunt voor het functioneren van de partij tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Belangrijk om aan te geven is dat de inhoud van dit beleidsplan voor een groot deel al staat beschreven in ‘ons plan!’ en slechts voor een deel nieuw is. Het geeft richting aan hoe wij binnen plan! (met elkaar) willen werken aan de toekomst. Door dit beleidsplan hebben wij een concreet handvat, waarmee wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Uitgangspunt in het beleidsplan is het enthousiasme binnen de partij en de inzet van een ieder zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

 1. IDENTITEIT

Onze identiteit geeft aan waar wij voor staan. Het onderscheidt ons van andere (lokale)politieke partijen. Het feit dat mensen zich voor welke politieke partij dan ook inzetten geeft de grote maatschappelijke betrokkenheid van deze mensen aan. Maatschappelijke betrokkenheid betekent voor ons niets anders dan dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen voor samen leven en samen werken.

De identiteit van plan! omschrijven wij als volgt:

 • onafhankelijke politiekvoering (niet gebonden aan landelijke partijen);
 • de gelijkwaardigheid van ieder mens respecteren (zonder onderscheid naar geslacht, leeftijd, huidkleur, positie of geloofsovertuiging);
 • ieder mens is verantwoordelijk voor eigen handelen en daarop ook aanspreekbaar;
 • het zorgen voor een duurzame samenleving, (geen onnodige aantasting van milieu en omgevingskwaliteit hierbij rekening houdend met de generaties na ons);
 • het rekening houden met ieder medemens;
 • de samenleving is er bij gebaat wanneer wij de zaken samen met anderen proberen aan te pakken en op te lossen (hierdoor kan draagkracht worden gecreëerd);
 • het toekomstgericht zijn.
 1. DOELSTELLINGEN

Naast een identiteit hebben wij als partij een aantal doelstellingen die wij met elkaar willen realiseren. Deze doelstellingen geven richting aan de activiteiten die wij de komende jaren ondernemen.

De doelstellingen van plan! tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben wij als volgt geformuleerd:

 • politiek dichter bij mensen brengen door actief mensen te benaderen en erbij betrekken;
 • voor iedereen open staan en onze identiteit, beleidsplan en verkiezings­programma uitdragen;
 • zichtbaar en resultaatgericht politiek voeren door actief, ondernemend en initiatiefrijk te zijn, maar ook door bereid te zijn om compromissen te sluiten voor zover deze niet ingaan tegen onze identiteit en doelstellingen;
 • consistent zijn in besluitvorming;
 • aandacht hebben voor de leefbaarheid van de diverse woonkernen en het buitengebied in de gemeente door te zorgen voor een adequaat voorzieningenniveau met speciale aandacht voor de zorgbehoevende ouderen en de opgroeiende jongeren;
 1. ORGANISATIE

4.1      Algemeen

plan! kent de volgende organen, die op de een of andere manier met elkaar samenwerken:

 • de leden;
 • vrienden;
 • het bestuur;
 • de fractie;
 • project – en/of werkgroepen.

We zullen ons daarbij conformeren aan de door de leden vastgestelde statuten en huishoudelijk reglement.

4.2      De leden

De leden vormen gezamenlijk plan!. Iedereen die de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijft kan zich aanmelden als lid. Lid zijn betekent dat men “kiesrecht” heeft op de ledenvergaderingen. Voorwaarde is wel dat men de minimale contributie betaalt, zoals vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering(en), hierna te benoemen als ALV.

Leden kunnen direct invloed uitoefenen bij de opstelling en vaststelling van het verkiezingsprogramma en bij de opstelling en vaststelling van de kandidatenlijst. Tevens kiezen de leden het bestuur. Tot slot kunnen leden invloed uitoefenen op het beleid en de standpunten van de fractie. Hier geldt echter dat de fractie een eigen politieke verantwoordelijkheid heeft. Dat betekent dat de fractie adviezen van de leden niet hoeft over te nemen, maar zal meewegen in haar politieke afweging en besluitvormingsproces.

De invloed van de leden is o.a. geregeld door stemrecht bij het vaststellen van verkiezingsprogramma en kandidatenlijst en vervolgens door:

 • het direct aanspreekbaar zijn voor de leden van zowel bestuur als fractie;
 • het houden van minimaal één jaarlijkse ALV;
 • het organiseren van themabijeenkomsten;
 • het organiseren van politieke avonden en fractiebijeenkomsten.

4.3      Vrienden

Vrienden zijn personen die de uitgangspunten en doelstellingen van plan! onderschrijven, maar geen lid (willen of kunnen) zijn. ‘Vriend’ zijn betekent dat men “Geen kiesrecht” heeft op de ledenvergaderingen, maar deze wel mag bijwonen. Voorwaarde is wel dat men de minimale contributie betaalt vastgesteld in de ALV.

Vrienden kunnen indirect (d.m.v. adviezen) invloed uitoefenen bij de opstelling en vaststelling van het verkiezingsprogramma en bij de opstelling en vaststelling van de kandidatenlijst. Zij mogen bestuursleden voordragen, maar niet kiezen. Tot slot kunnen vrienden, zoals leden invloed uitoefenen op het beleid en de standpunten van de fractie. Hier geldt echter dat de fractie een eigen politieke verantwoordelijkheid heeft. Dat betekent dat de fractie adviezen van de vrienden en leden niet hoeft over te nemen, maar zal meewegen in haar politieke afweging en besluitvormingsproces.

De invloed van de vrienden is o.a. geregeld door het adviesrecht bij het vaststellen van verkiezingsprogramma en kandidatenlijst en vervolgens door:

 • het direct aanspreekbaar zijn voor de vrienden van zowel bestuur als fractie;
 • het houden van minimaal één jaarlijkse ALV;
 • het organiseren van themabijeenkomsten;
 • het organiseren van politieke avonden en fractiebijeenkomsten.

4.4      Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten van de partij, de totstandkoming van het verkiezingsprogramma en de opstelling van een (advies-)kandidatenlijst. Naast de formele activiteiten zoals de organisatie van de ALV dient het bestuur er ook voor zorg te dragen dat er diverse informele activiteiten worden georganiseerd. Deze informele activiteiten hebben een vrijblijvend karakter en dienen de onderlinge band te versterken.

Los van de eigen politieke verantwoordelijkheid die de fractie heeft, houdt het bestuur een vinger aan de ‘politieke’ pols. Dit geldt ten aanzien van het opgestelde verkiezingsprogramma als ook ten aanzien van de wijze waarop de fractie naar buiten treedt. Hiervoor onderhoudt het bestuur nauwe contacten met de fractie. Uitgangspunt voor het bestuur is dat het vooral ondersteunend naar de leden en de fractie dient te zijn.

De leden kiezen rechtstreeks het bestuur. Vrienden mogen advies geven. Het is daarbij belangrijk dat de samenstelling van het bestuur voldoet aan de volgende eisen:

 • zo mogelijk een evenredige verdeling naar man/vrouw, jong/oud;
 • ieder bestuurslid dient herkenbaar en aanspreekbaar te zijn;
 • zo mogelijk spreiding over alle wijken binnen de gemeente (een evenredige vertegenwoordiging per wijk is niet noodzakelijk);
 • er dient een goede balans te bestaan tussen ervaring en vernieuwing;
 • bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit. Kosten gemaakt voor de uitvoering van de functie kunnen bestuursleden declareren.
 • het bestuur telt maximaal 7 en minimaal 3 leden. plan! kent momenteel een dagelijks bestuur welke bestaat uit de voorzitter/secretaris, penningmeester & algemeen bestuurslid. De instelling van een dagelijks bestuur is nodig om snel en flexibel op actuele situaties te kunnen inspelen. Terugkoppeling van dagelijks bestuur naar het algemeen bestuur is een vereiste indien er meer dan 3 bestuursleden zijn. Binnen het algemeen bestuur hebben ook de bestuursleden die geen deel uitmaken van het dagelijks bestuur, een eigen taak. Het bestuur dient de volgende taken uit te (laten) voeren:
  • beleid;
  • organisatie;
  • financiën;
  • secretariaat;
  • politiek;
  • ledenzorg (-werving, e.d.);
  • participatie in afdeling overstijgend overleg ( regionaal etc.);
  • bijzondere evenementen zoals themabijeenkomsten. Het bestuur is zelf verantwoordelijk voor de verdeling van bovenstaande taken;
  • De voorzitter wordt rechtstreeks gekozen door de leden, dit in tegenstelling tot de overige bestuursfuncties.

4.5      De fractie

De fractie bestaat uit die leden van de plan! -kandidatenlijst die door de inwoners bij de gemeenteraadsverkiezingen worden gekozen, aangevuld met eventuele steunfractie leden, nader te benoemen commissieleden. De fractie kiest zelf uit haar midden een fractievoorzitter. Het is de taak van de fractie zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de inhoud van het verkiezingsprogramma. Het gedachtegoed van het verkiezingsprogramma zal worden vertaald in een fractieprogramma en worden ingebracht in een eventueel raadsprogramma. Daarbij heeft de fractie een eigen politieke verantwoordelijkheid.

De (eventuele) wethouders treden hierbij op als adviseur van de fractie.

De fractie bestaat bij de gratie van de kiezers en de leden. De communicatie met hen is daarom van wezenlijk belang. Daarbij zijn vooral de argumentatie achter de standpunten en het te voeren beleid belangrijk. Wanneer de fractie hierbij afwijkt van het verkiezingsprogramma, vastgesteld beleid of eerder ingenomen standpunten, dan dient zij daarover verantwoording af te leggen.

De fractie bepaalt het gezicht van plan! naar buiten toe. Het is daarom belangrijk dat de fractie ervoor zorgt dat zij steeds in de politieke schijnwerpers staat. Dit lukt alleen wanneer de fractie de zaken onderling goed heeft georganiseerd.

Als richtlijn bij het opstellen van de kandidatenadvieslijst gelden bij alle verkiezingen de richtlijnen zoals die zijn vastgelegd in het kiesreglement.

4.6      Project – en/of werkgroepen.

Het bestuur kan naar behoefte, al dan niet tijdelijk, werkgroepen en/of projectgroepen in het leven roepen.

Ruimschoots voor de gemeenteraadsverkiezingen stelt het bestuur een programmacommissie samen of benoemt een persoon met de opdracht een concept verkiezingsprogramma op te stellen. Indien gekozen wordt voor een programmacommissie zal de samenstelling van de commissie bij voorkeur bestaan uit (oud) bestuurs– en fractieleden (ervaring) aangevuld met nieuwe leden (vernieuwing).

Tevens draagt het bestuur een kiescommissie voor aan de ledenvergadering met de opdracht een kandidatenlijst samen te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Tijdig voor de te houden verkiezingen stelt het bestuur een campagneteam samen met de opdracht campagne activiteiten te organiseren. De samenstelling van de commissie bestaat bij voorkeur uit bestuurs – en fractieleden en leden. Vrienden mogen ook worden voorgesteld mits voldoende (2/3de) draagvlak vanuit de leden.

 1.        COMMUNICATIE

5.1      Algemeen

Communicatie is van levensbelang voor elke politieke partij. In dit hoofdstuk gaan wij daarom uitvoerig in op hoe de communicatie is of dient te worden georganiseerd en welke verantwoordelijkheid een ieder daarin heeft. Het betreft eigenlijk een communicatieplan waarmee sturing wordt gegeven aan de communicatie van de fractie en het bestuur richting de verschillende en belangrijkste doelgroepen (fractie en bestuur onderling, wethouders, (potentiële) leden, vrienden en burgers). Communicatie dient bij te dragen aan een sterke(re) positie van plan!. Uitgangspunten in het communicatieplan zijn:

 • een persoonsgerichte benadering;
 • er dient voldoende aandacht te zijn voor het individu (menselijke maat)
 • helder taalgebruik;
 • gemaakte afspraken nakomen (terugkoppeling);
 • communicatie gaat over de inhoud;
 • communicatie dient zo actueel mogelijk te zijn;
 • communicatie moet duidelijk, betrouwbaar, op tijd en volledig zijn. Dit laatste betekent dat er pas dan kan worden gecommuniceerd wanneer er voldoende informatie beschikbaar is;
 • bij communicatie rekening houden met ieders taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat degene die de communicatie verzorgt, ook verantwoordelijk is voor de inhoud van de boodschap.
 • Dit hoofdstuk is onderverdeeld aan de hand van de verschillende doelgroepen (intern en extern) waarmee gecommuniceerd dient te worden. Te onderscheiden zijn:
  • bestuur;
  • fractie en eventuele collegeleden,
  • leden en vrienden,
  • inwoners van Helmond.

5.2      Onderlinge communicatie binnen de partij (bestuur, fractie en (evt.) collegeleden)

Ten aanzien van de communicatie tussen fractie en bestuur kennen wij de volgende afspraken:

Per jaar één bijeenkomst tussen voltallige fractie met collegeleden en voltallig bestuur;

Het organiseren van één bijeenkomst per jaar tussen fractie en bestuur, bedoeld als tussentijdse evaluatie.

De aanwezigheid van een bestuurslid bij de fractievergaderingen;

Bij iedere fractievergadering dient minimaal één bestuurslid aanwezig te zijn. Het doel van deze aanwezigheid is het direct kort kunnen sluiten van actuele zaken en het realiseren van onderlinge afstemming. Tevens wordt hier de relatie tussen fractie en bestuur gelegd.

De aanwezigheid van bestuursleden bij raadsvergaderingen;

Bij belangrijke raadsvergadering dient een vertegenwoordiging van het bestuur aanwezig te zijn.

De aanwezigheid van bestuursleden bij commissievergaderingen;

Voor de bestuursleden die de functioneringsgesprekken met de fractieleden houden, is het zeer gewenst dat zij een aantal commissie – en/of raadsvergaderingen bijwonen.

Functioneringsgesprekken / beoordelingsgesprekken;

Tenminste 2x in de raadsperiode, bij voorkeur voor het einde van het 2de jaar van de raadsperiode en 6 maanden voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen, wordt er op initiatief van het bestuur met de individuele (steun)fractieleden én de eventuele collegeleden een functioneringsgesprek gehouden aan de hand van een aantal duidelijke en vooraf bekende criteria. Bedoeling van het functioneringsgesprek is het individuele raadslid/collegelid zicht te geven op hoe het bestuur denkt over het functioneren en over de eventuele verbetering daarvan. Kenmerken van een functioneringsgesprek zijn dan ook: tweerichtingsverkeer, toekomstgerichtheid en een actieve opstelling van het fractielid.

Tussentijds en op initiatief van zowel bestuur als individueel fractielid/collegelid kan een functioneringsgesprek aangevraagd worden.

Voordat er weer verkiezingen zijn en de kiescommissie een nieuwe advieslijst opstelt kunnen op dezelfde wijze beoordelingsgesprekken worden gehouden. Het doel van deze gesprekken is dat de kiescommissie de fractieleden/collegeleden zicht geeft op hun functioneren en op de kans dat zij weer op de advieslijst voorkomen. Kenmerken van het beoordelingsgesprek zijn: eveneens tweerichtingsverkeer, terugkijkend naar het verleden de mogelijkheden voor de nieuwe raadsperiode te bespreken en een actieve inbreng van beiden. Uiteindelijke besluitvorming hierover vindt plaats in de algemene ledenvergadering.

De gegevens die in de gesprekken verstrekt worden, worden zorgvuldig behandeld met inachtneming van de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.3      Communicatie met (potentiële) leden

Ten aanzien van de communicatie tussen fractie en (potentiële) leden denken wij aan minimaal de volgende activiteiten:

De ALV;

Op de ALV legt het bestuur verantwoording af. De fractie krijgt op iedere ALV de gelegenheid zich te presenteren (en te verantwoorden) in welke vorm dan ook (bijvoorbeeld aan de hand van actueel politieke thema’s). Het doel hiervan is het contact tussen fractie en (potentiële) leden te verstevigen;

Huis aan huis kranten;

Periodiek zal in een uitgave van huis aan huis bladen vanuit het bestuur en/of de fractie en indien van toepassing het College een artikel verschijnen over de actuele (politieke) ontwikkelingen. Het doel hiervan is onze leden te informeren en daarmee het contact met (potentiële) leden te verstevigen;

Actief communiceren met de leden;

Ieder fractielid heeft de mogelijkheid om zich, afhankelijk van de actuele politieke thema’s, te laten ondersteunen door actieve en belangstellende leden, vrienden en sympathisanten. Het is belangrijk hieraan binnen de afdeling ruim aandacht te geven, bijvoorbeeld door het uitwisselen van emailadressen, het versterkt immers het contact met de leden.

Intensief contact betekent ‘korte lijnen’, ‘laagdrempelig’ en ‘investeren in netwerken’.

Om dit te bereiken wordt direct na verkiezingen één contactpersoon per wijk aangewezen. Daarbij dienen leden in die wijk actief benaderd te worden. Dit kan bijvoorbeeld op regelmatig te organiseren contactavonden per wijk of door het benaderen van doelgroepen voor concrete thema’s.

5.4      Communicatie met inwoners van Helmond

Ten aanzien van de communicatie met de inwoners van Helmond worden de volgende activiteiten ontplooid:

Het organiseren van themabijeenkomsten, politieke avonden en fractiebijeenkomsten;

Afhankelijk van actuele politieke thema’s zal het bestuur in samenwerking met de fractie themabijeenkomsten organiseren, waar de inwoners van Helmond geïnformeerd en geraadpleegd worden. Daarnaast willen we een online raadgevend platform opstarten om de inwoners gemakkelijker te bereiken en te laten meedenken en beslissen.

“free publicity”;

 • Het proberen te verkrijgen van zoveel mogelijk aandacht in de (schrijvende) pers door: het regelmatig komen met persberichten; Actief deelnemen aan het verenigingsleven in de Gemeente Helmond; Aanwezig zijn van plan!-raads- en commissieleden bij openbare politieke bijeenkomsten; Afleggen van werkbezoeken aan verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties;
 • Van plan! raads- & commissieleden verwachten wij dat zij actief deelnemen aan werkbezoeken aan verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties.
 • Bij openbare bijeenkomsten zal steeds minimaal één fractielid aanwezig dienen te zijn en zich daar ook als zodanig te profileren;
 • Van plan! raads- & commissieleden verwachten wij dat zij actief deelnemen aan het openbare leven in de gemeente Helmond en zich daar ook als plan!-raads- of commissielid profileren;
  •  regelmatig interviews te geven voor schrijvende en andere pers;
  • het regelmatig aanleveren van artikelen in de huis aan huis bladen;
 1.        FINANCIËN

Voor het goed functioneren van de partij is ook een gezonde financiële huishouding noodzakelijk. Dat betekent dat we voor onze jaarlijkse activiteiten steeds een sluitende begroting dienen te hebben.

Een eventueel batig saldo wordt gereserveerd ten behoeve van de eens in vier jaar te houden gemeenteraadsverkiezingen. Het hierdoor gereserveerde vermogen is bestemd voor de campagneactiviteiten (publiciteitsmateriaal, verkiezingsbijeenkomsten etc.)

Als partij kennen wij de volgende inkomstenbronnen:

 • de contributie die onze leden opbrengen;
 • de afdrachten ‘donaties’ van de raads- & commissieleden
 • gemeentelijke bijdrage t.b.v. scholing, hardware e.d. (zie gemeentelijke regelement hiervoor)
 • eventuele subsidiebronnen bij het organiseren van activiteiten;
 • eventuele legaten en donaties van derden;
 • eventuele inkomsten uit sponsoring;
 • eventuele (kostendekkende) bijdragen die wij bij sommige activiteiten zullen vragen;

Bovenstaande inkomsten dienen voldoende te zijn om uitvoering te geven aan alle activiteiten van plan!. De penningmeester dient hiertoe een actief financieel beleid te voeren.

 1.         KADERVORMING EN OPLEIDING

Het is belangrijk om als partij leden te hebben die actief meedenken en meewerken. Om goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat deze leden niet alleen een actieve bijdrage willen, maar ook kunnen leveren. Om deze reden is het belangrijk een actief vormings- en opleidingsbeleid te voeren. Leden kunnen hiertoe zelf specifieke opleidingswensen bij het bestuur kenbaar maken. Bij voldoende vraag kan het bestuur hier dan op inspelen. De kosten voor kadervorming en opleiding zullen gezamenlijk gedragen worden door fractie en bestuur. De verdeling van de kosten is altijd in onderling overleg.

 1.         LEDENZORG

8.1      Leden

plan! bestaat bij de gratie van de leden. Het is daarom belangrijk hier bijzondere aandacht voor te hebben. Naast een actief communicatie- en opleidingsbeleid willen wij daarom aandacht besteden aan de werving van nieuwe leden. Uitgangspunt is overigens wel dat wij primair streven naar een partij waarin de bestaande leden zich kunnen herkennen en wel bij voelen.

8.2      Werving van nieuwe leden

De werving van nieuwe leden krijgt continue de aandacht.

Ledenwerving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van fractie en bestuur. Belangrijk uitgangspunt voor ledenwerving is de persoonlijke benadering van potentiële leden. Om de werving van nieuwe leden te stimuleren is/wordt een werkgroep geformeerd. Deze werkgroep doet voorstellen voor ledenwerfacties en voert deze uit na overleg met en goedkeuring van het bestuur.

8.3      Werving potentiële kandidaten voor raad/college

De werving van potentiële kandidaten voor de raad en/of het college vraagt ook continue aandacht. Een in te stellen commissie/werkgroep zoekt actief naar geschikte kandidaten. Daarnaast kan elk lid en elke andere geleding binnen de partij personen aanbevelen.

Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van <concept>

mijn, jouw, ons plan!